Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • w Samodzielnym Referacie Analiz i Planowania i Spraw Wierzycielskich

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Gdańsku
  ul. Długa 75/76
  80-831 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kościerzyna
 • Urząd Skarbowy w Kościerzynie
  ul. Staszica 6
  83-400 Kościerzyna

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Analizowanie ryzyka zewnętrznego i wewnętrznego.
 • Analizowanie informacji o wydatkach i wartości zgromadzonego mienia.
 • Pozyskiwanie informacji mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego.
 • Analizowanie oświadczeń majątkowych.
 • Koordynowanie sprawozdawczości realizowanej przez urząd skarbowy.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca administracyjno -biurowa, siedząca – przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru
  czasu pracy

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • wejście do budynku z podjazdem dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak windy
  w budynku, toaleta dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych tylko na parterze

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego miesięcy pracy w administracji
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • obsługa systemów informatycznych, znajomość przepisów prawa podatkowego, umiejętność przeprowadzania analiz oraz pracy w zespole, komunikatywność, dokładność, umiejętność planowania i organizacji pracy

wymagania dodatkowe

 • wyższe ekonomiczne, prawnicze
 • umiejętność obsługi aplikacji biurowych
 • doświadczenie: 1 rok pracy w organach podatkowych lub służbie celnej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  06-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Długa 75/76
  80-831 Gdańsk
  kancelaria pok. 104

Inne informacje:


  Umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności.
  Proponowane wynagrodzenie nie więcej niż 2.248,61 zł brutto.
  W ofercie należy podać numer ogłoszenia.
  Wymagane dokumenty, w szczególności składane oświadczenia winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata.
  Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w urzędzie pocztowym lub data złożenia w kancelarii Izby Skarbowej).
  Postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone w 3 etapach:
  I – ocena złożonych dokumentów
  II- sprawdzian wiedzy
  III- rozmowa kwalifikacyjna.
  Kandydaci spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu będą powiadamiani telefonicznie o kolejnych etapach rekrutacji.
  W tym celu prosimy o podanie w składanych ofertach numeru telefonu kontaktowego.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Informacje o sposobie postępowania z ofertami pracy kandydatów po zakończonym naborze:
  Oferty kandydatów niewyłonionych w naborze podlegają komisyjnemu zniszczeniu po zakończeniu naboru,
  natomiast aplikacje kandydatów wyłonionych, ale niezatrudnionych w trakcie naboru są niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska pracy.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: (58) 30-02-335 wew. 335.