Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw bieżącej weryfikacji dokumentów podatkowych VAT oraz międzynarodowej współpracy administracyjnej w zakresie podatków pośrednich
 • w Samodzielnym Referacie Czynności Sprawdzających

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  ul. Długa 75/76
  80-831 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:

 • Chojnice
 • Urząd Skarbowy w Chojnicach
  ul. Młyńska 22
  89-600 Chojnice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie czynności sprawdzających składanych deklaracji i zeznań podatkowych niezastrzeżonych do właściwości rzeczowej innych komórek organizacyjnych;
 • obsługa systemu VAT REFAND – przesyłanie wniosków o zwrot VAT zapłaconego w innym państwie członkowskim, prowadzenie postępowania wyjaśniającego w tym zakresie;
 • badanie zasadności zwrotu podatku;
 • obsługa systemu wymiany informacji o podatku VAT (VIES);
 • wystawianie zaświadczeń o statusie podatnika VAT i VAT-UE;
 • udzielanie informacji na zapytania innych organów podatkowych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa;
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie;

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – stanowisko pracy usytuowane jest na II piętrze budynku;
  – budynek z podjazdem, windą i drzwiami o szerokości dopasowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów podatkowych,
  • umiejętność pracy pod presją czasu,
  • umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole,
  • komunikatywność.

wymagania dodatkowe

 • 6 m-cy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej,
 • umiejętność obsługi systemu POLTAX i Biblioteki Akt.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

Termin składania dokumentów:

  21-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Długa 75/76
  80-831 Gdańsk

Inne informacje:

  Należy podać numer ogłoszenia.
  Oferty niespełniające wymagań formalnych lub otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
  Wymagane dokumenty, w szczególności oświadczenia winne być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata.
  Postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone w 3 etapach:
  I – ocena złożonych dokumentów,
  II – sprawdzian wiedzy (test)
  III – rozmowa kwalifikacyjna
  Kandydaci zakwalifikowani do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni o miejscu i terminie kolejnych etapów rekrutacji.
  Oferty kandydatów, którzy nie zostali wybrani do zatrudnienia podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 300-23-09.