Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw orzecznictwa podatkowego
 • w Dziale Postępowań Podatkowych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Długa 75/76
  80-831 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:

 • Puck
 • Urząd Skarbowy w Pucku
  ul. Kmdr. E. Szystowskiego 18
  84-100 Puck

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym zryczałtowanego podatku dochodowego za sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych w celu określenia prawidłowej wysokości zobowiązania podatkowego,
 • Prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w celu określenia prawidłowej wysokości zobowiązania podatkowego,
 • Prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych – w celu określenia prawidłowej wysokości zobowiązania podatkowego,
 • Prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług – w celu określenia prawidłowej wysokości zobowiązania podatkowego,
 • Prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie zwrotu VAT za materiały budowlane – w celu ustalenia kwoty zwrotu i realizacji wniosku podatnika,
 • Rejestracja dokumentów związanych z realizowanymi zadaniami w aplikacjach i systemach informatycznych w celu prawidłowego wykonania obowiązków organu nałożonych przepisami Ordynacji podatkowej.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno – biurowa,
  – praca przy monitorze ekranowym – powyżej 4 godzin dziennie,
  – obsługa klienta zewnętrznego.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – budynek 2-piętrowy niedostosowany dla osób niepełnosprawnych, brak windy, brak podjazdów,
  – stanowisko pracy i pomieszczenia sanitarne nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • podstawowa wiedza z zakresu prawa podatkowego,

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: preferowane wyższe administracyjne, prawnicze, ekonomiczne,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  12-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Długa 75/76
  80-831 Gdańsk
  kancelaria – I p. pok. 104

Inne informacje:

  Umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności.
  Proponowane wynagrodzenie nie więcej niż 2.248,61 zł brutto.

  W ofercie należy podać numer ogłoszenia.
  Wymagane dokumenty, w szczególności składane oświadczenia winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata.
  Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w urzędzie pocztowym lub data złożenia w kancelarii Izby Skarbowej).
  Postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone w 3 etapach:
  I – ocena złożonych dokumentów,
  II- sprawdzian wiedzy
  III- rozmowa kwalifikacyjna.
  Kandydaci spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu będą powiadamiani telefonicznie o kolejnych etapach rekrutacji.
  W tym celu prosimy o podanie w składanych ofertach numeru telefonu kontaktowego.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równa uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Informacje o sposobie postępowania z ofertami pracy kandydatów po zakończonym naborze:
  Oferty kandydatów niewyłonionych w naborze podlegają komisyjnemu zniszczeniu po zakończeniu naboru, natomiast aplikacje kandydatów wyłonionych, ale niezatrudnionych w trakcie naboru są niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska pracy.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: (58) 30-02-367.