Izba Skarbowa w Katowicach

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • w Drugim Referacie Przetwarzania Danych Działu Obsługi Bezpośredniej.

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Katowicach
  ul. Damrota 25
  40-022 Katowice

Miejsce wykonywania pracy:

 • Bielsko-Biała
 • Drugi Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej,
  ul. Gen. St. Maczka 73,
  43-300 Bielsko-Biała

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • korespondencja będąca w zakresie właściwości rzeczowej referatu z podmiotami uprawnionymi,
 • prowadzenie akt podatkowych i ich archiwizacja,
 • niezwłoczne wprowadzanie danych do funkcjonujących w Urzędzie aplikacji,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz z uprawnionymi jednostkami z zachowaniem przepisów dotyczących tajemnicy skarbowej oraz wymogów określonych odrębnymi przepisami

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • -praca administracyjno – biurowa w siedzibie Urzędu,
  -obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
  -użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów),
  -kontakt z klientem zewnętrznym.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • -stanowisko pracy znajduje się na parterze,
  -oświetlenie sztuczne i naturalne,
  -wejście do urzędu wyposażone w podjazd, brak windy,
  -bariery architektoniczne: węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych tylko na parterze budynku,
  -budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących oraz niesłyszących i głuchoniemych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • ogólna wiedza z zakresu przepisów prawa podatkowego,
  • umiejętność oceny zdarzeń, analitycznego myślenia,
  • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
  • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych,
  • umiejętność argumentacji i redagowania pism,
  • dobra znajomość obsługi komputera.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy i dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  27-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Bielsko-Biała
  Drugi Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej
  ul. gen. St. Maczka 73
  43-300 Bielsko-Biała
  z dopiskiem oferta pracy w Drugim Referacie Przetwarzania Danych w Dziale Obsługi Bezpośredniej

Inne informacje:

  Postępowanie rekrutacyjne składać się będzie z dwóch etapów: części pisemnej (test sprawdzający wiedzę) oraz ustnej (rozmowa kwalifikacyjna).
  Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu oraz niespełniające wymogów formalnych będą odrzucone.
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminie postępowania.
  Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2115,57 zł.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 33 499 80 75