Izba Skarbowa w Katowicach

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw analiz i planowania
 • w Samodzielnym Referacie Analiz i Planowania

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa
  ul. Damrota 25
  40-022 Katowice

Miejsce wykonywania pracy:

 • Katowice
 • Drugi Urząd Skarbowy
  ul. Paderewskiego 32B
  40-282 Katowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Pozyskiwanie, gromadzenie i analizowanie informacji wewnętrznych i zewnętrznych stanowiących źródło kontroli;
 • Analizowanie informacji o wydatkach i wartości zgromadzonego mienia przy wykorzystaniu aplikacji Dochody i Wydatki Podatników (DWP) w oparciu o kryteria ustalone przez Naczelnika Urzędu Skarbowego, a także oświadczeń majątkowych (sędziów, prokuratorów, posłów, senatorów, samorządowców);
 • Opracowywanie, a także opiniowanie wniosków do kontroli z uwzględnieniem priorytetowych kryteriów doboru;
 • Analizowanie i koordynowanie zadań w podstawowych obszarach działalności Urzędu;
 • Analizowanie ryzyka zewnętrznego i wewnętrznego z uwzględnieniem wytycznych zawartych w Krajowym Planie Dyscypliny Podatkowej;
 • Monitorowanie zaległości zagrożonych przedawnieniem oraz największych zaległości podatkowych;
 • Koordynowanie sprawozdań sporządzanych w Urzędzie z zakresu zadań realizowanych przez poszczególne komórki organizacyjne.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • 1. praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu Skarbowego;
  2. obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie;
  3. użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów);
  4. kontakt z klientem zewnętrznym.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • 1. stanowisko znajduje się na pierwszym piętrze dziesięciopiętrowego budynku Urzędu;
  2. w budynku Urzędu znajdują się trzy windy, natomiast brak podjazdów oraz toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych;
  3. budynek i stanowisko pracy nie jest przystosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niesłyszących i głuchoniemych oraz nie jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową;
  4. oświetlenie na stanowisku pracy: sztuczne i naturalne.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Znajomość prawa podatkowego i ordynacji podatkowej;
  • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych i aplikacji informatycznych;
  • Komunikatywność i umiejętność argumentowania;
  • Umiejętności analityczne;
  • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie średnie o profilu ekonomicznym lub administracyjnym;
 • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 miesięcy w administracji w obszarze analiz i planowania.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających doświadczenie zawodowe;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  24-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa w Katowicach
  ul. Damrota 25
  40-022 Katowice
  z dopiskiem: oferta pracy na stanowisko Referenta w AP

Inne informacje:

  1. Postępowanie rekrutacyjne odbędzie się w Izbie Skarbowej w Katowicach i składać się będzie z następujących etapów:
  – weryfikacja formalna i analiza ofert;
  – pisemny sprawdzian wiedzy merytorycznej z zakresu wymienionego w części „wymagania związane ze stanowiskiem pracy”;
  – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, którzy uzyskają z części pisemnej min. 60% maksymalnej ilości punktów;
  2. Weryfikacja spełniania wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. Kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia opatrzone datą;
  3. Oferty kandydatów bez kompletu dokumentów lub nie spełniające wymagań formalnych bądź przesłane po terminie (liczy się data stempla pocztowego) nie będą brane pod uwagę;
  4. Osoby zakwalifikowane do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminie tego postępowania;
  5. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone;
  6. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2.061,22 zł;
  7. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu;
  8. Wzory wymaganych oświadczeń dostępne są w Serwisie Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pod adresem:
  http://dsc.kprm.gov.pl/wzory-oswiadczen-w-naborach
  9. Dodatkowe informacje można uzyskać po numerem telefonu 32/2076151.