Izba Skarbowa w Katowicach

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do Sekretariatu Naczelnika

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa
  ul. Damrota 22
  40-022 Katowice

Miejsce wykonywania pracy:

 • Chorzów
 • Urząd Skarbowy w Chorzowie
  ul. Armii Krajowej 5
  41-506 Chorzów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • koordynowanie i realizowanie spraw organizacyjnych Urzędu,
 • prowadzenie sekretariatu Naczelnika i Zastępców,
 • przyjmowanie wniosków na dostawy, usługi, roboty budowlane, przekazywanie do siedziby Izby Skarbowej dokumentów zapotrzebowania na zakupy sprzętu i/lub materiału, usługi oraz faktur,
 • prowadzenie ewidencji wydawanych upoważnień, pełnomocnictw i legitymacji służbowych oraz przyjmowanie i rejestrowanie oświadczeń majątkowych pracowników,
 • prowadzenie spraw z zakresu ochrony fizycznej osób i mienia, ochrony informacji niejawnych,
 • w ramach przyznanych limitów wydatków dokonywanie zakupów i rozlicznie sum,
 • prowadzenie kancelarii materiałów zastrzeżonych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • -praca administracyjno-biurowa,
  -obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
  -użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • -miejsce wykonywania pracy: I piętro,
  -wejście do urzędu wyposażone w podjazd,
  -dostępna winda,
  -drzwi odpowiedniej szerokości dla osób poruszających się na wózkach,
  -odpowiednio dostosowana toaleta,
  -budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość organizacji i funkcjonowania administracji publicznej,podstaw prawnych funkcjonowania urzędu oraz konstytucyjnych podstaw ustroju RP i systemów źródeł prawa.
  • komunikatywność,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • odporność na stres,
  • znajomość zasad funkcjonowania Urzędu

wymagania dodatkowe

 • 6-cio miesięczne doświadczenie w pracy w administracji publicznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy i dokumentów potwierdzających posadane kwalifikacje zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  26-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Skarbowy
  Armii Krajowej 5
  41-506 Chorzów

Inne informacje:

  Warunkiem spełnienia wymogów formalnych jest spełnienie wymogów określonych w ogłoszeniu, złożenie lub nadesłanie w terminie wszystkich w/w dokumentów oraz własnoręcznie podpisanych oświadczeń. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie lub pocztą elektroniczną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru. Postępowanie rekrutacyjne składać się będzie z dwóch etapów: części pisemnej (test) i rozmowy kwalifikacyjnej.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2061,22.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-32) 349 73 09