Izba Skarbowa w Katowicach

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw wspomagania pracy komórki egzekucji administracyjnej
 • w Drugim Dziale Egzekucji Administracyjnej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa
  ul. Damrota 25
  40-022 Katowice

Miejsce wykonywania pracy:

 • Katowice
 • Drugi Urząd Skarbowy
  ul. Paderewskiego 32B
  40-282 Katowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Archiwizacja dokumentów związanych z zakończonymi postępowaniami egzekucyjnymi;
 • Rejestrowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej w programie Biblioteka Akt;
 • Kopertowanie i przygotowywanie korespondencji do wysyłki;
 • Rejestrowanie tytułów wykonawczych przychodzących w wersji papierowej i elektronicznej w programie EGAPOLTAX;
 • Rejestrowanie postanowień o obciążeniu wierzyciela kosztami egzekucyjnymi w programie POLTAX;

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • 1. praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu Skarbowego;
  2. obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie;
  3. użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów);
  4. kontakt z klientem zewnętrznym.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • 1. stanowisko znajduje się na trzecim piętrze dziesięciopiętrowego budynku Urzędu;
  2. w budynku Urzędu znajdują się trzy windy, natomiast brak podjazdów oraz toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych;
  3. budynek i stanowisko pracy nie jest przystosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niesłyszących i głuchoniemych oraz nie jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową;
  4. oświetlenie na stanowisku pracy: sztuczne i naturalne.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie o profilu ekonomicznym lub administracyjnym;
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Znajomość przepisów z zakresu egzekucji administracyjnej i postępowania administracyjnego;
  • Umiejętność organizacji pracy własnej;
  • Umiejętność biegłej obsługi komputera;
  • Łatwość komunikacji.

wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie wyższe administracyjne, ekonomiczne lub prawnicze;
 • Umiejętność obsługi systemu Biblioteka Akt;
 • Umiejętność obsługi systemu EGAPOLTAX;
 • Umiejętność obsługi systemu POLTAX.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  20-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach
  ul. Paderewskiego 32B
  40-282 Katowice

Inne informacje:

  1. Postępowanie rekrutacyjne odbędzie się w Drugim Urzędzie Skarbowym w Katowicach i składać się będzie z następujących etapów:
  – weryfikacja formalna i analiza ofert;
  – pisemny sprawdzian wiedzy merytorycznej z zakresu wymienionego w części „wymagania związane ze stanowiskiem pracy”;
  – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, którzy uzyskają z części pisemnej min. 60% maksymalnej ilości punktów;
  2. Weryfikacja spełniania wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. Kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia opatrzone datą;
  3. Oferty kandydatów bez kompletu dokumentów lub nie spełniające wymagań formalnych bądź przesłane po terminie (liczy się data stempla pocztowego) nie będą brane pod uwagę;
  4. Osoby zakwalifikowane do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminie tego postępowania;
  5. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone;
  6. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2.061,22 zł;
  7. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu;
  8. Wzory wymaganych oświadczeń dostępne są w Serwisie Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pod adresem:
  http://dsc.kprm.gov.pl/wzory-oswiadczen-w-naborach
  9. Dodatkowe informacje można uzyskać po numerem telefonu 32/3581722.