Izba Skarbowa w Katowicach

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • w Dziale Obsługi Bezpośredniej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  40-022 Katowice ul. Damrota 25

Miejsce wykonywania pracy:

 • Czechowice-Dziedzice
 • Urząd Skarbowy
  43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Nad Białką 1a

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wprowadzanie do systemu deklaracji podatkowych
 • zatwierdzanie deklaracji podatkowych
 • prowadzenie czynności sprawdzających własnych, jak i na zlecenie innych urzędów
 • wprowadzanie aktów notarialnych i innych dokumentów do systemu CZM, a także Poltax
 • prowadzenie korespondencji z innymi urzędami i instytucjami w celu wymiany informacji o podatnikach
 • obsługa dziennika podawczego i stanowiska informacyjnego w celu zapewnienia rzetelnej informacji podatkowej

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno- biurowa
  – obsługa monitora ekranowego przez co najmniej 4 godziny dobowego wymiaru czasu pracy
  – użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, niszczarka dokumentów)

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – stanowisko znajduje się na 1 piętrze Urzędu (praca związana z koniecznością poruszania się po budynku- max. 3 kondygnacje)
  – oświetlenie sztuczne i naturalne
  – budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy; częściowo jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd dla osób niepełnosprawnych); w Urzędzie istnieją bariery architektoniczne: brak wind i przystosowanych węzłów sanitarnych
  – budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych oraz nie są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne lub administracyjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 miesiące doświadczenia zawodowego w administracji
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów prawa podatkowego, w tym ustawy Ordynacja podatkowa
  • umiejętność obsługi programów komputerowych wykorzystywanych na stanowisku
  • odporność na stres
  • komunikatywność
  • umiejętność pracy w zespole

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne, administracyjne, prawnicze
 • znajomość języka migowego
 • znajomość języka angielskiego lub innego w zakresie komunikacji
 • umiejętność obsługi systemów funkcjonujących w urzędzie
 • doświadczenie zawodowe w administracji skarbowej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy i dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacji zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  14-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Skarbowy w Pszczynie
  43-200 Pszczyna ul. 3 Maja 4
  z dopiskiem „Oferta pracy 2408-OB”

Inne informacje:

  1. Postępowanie rekrutacyjne odbędzie się w Urzędzie Skarbowym w Czechowicach-Dziedzicach i składać się będzie z dwóch części: pisemnej (test sprawdzający wiedzę) oraz ustnej (rozmowa kwalifikacyjna).
  2. Oferty kandydatów bez kompletu dokumentów lub nie spełniające wymagań formalnych bądź przesłane po terminie (liczy się data stempla pocztowego) nie będą brane pod uwagę.
  3. Osoby zakwalifikowane do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminie tego postępowania.
  4. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.
  5. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2321,69 zł.
  6. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 449 22 02.