Izba Skarbowa w Katowicach

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • w Pierwszym Samodzielnym Referacie Obsługi Bezpośredniej OB-1

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa
  ul. Damrota 25
  40-022 Katowice

Miejsce wykonywania pracy:

 • Mikołów
 • Mikołów
  Urząd Skarbowy w Mikołowie
  ul. Prof. Hubera 4
  43-190 Mikołów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • pełnienie funkcji osoby kontaktowej ds. handlu wewnątrzunijnego, w tym: obsługa systemu, informacji o podatkach VAT (VIES), analiza danych wynikających z systemu VIES i przeprowadzanie czynnoąci sprawdzających w tym zakresie, obsługa systemu VAT-Refund, formułowanie wystąpień do administracji państw członkowskich i udzielanie odpowiedzi na pytania wpływające z tych administracji,
 • przeprowadzanie czynności sprawdzających: pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym w stosunku do deklaracji, zeznań i sprawozdań finansowych, pod względem terminowości i zasadności składanych deklaracji, zeznań, sprawozdań finansowych i innych oświadczeń, w oparciu o wpływające informacje, w tym uzyskane w ramach Wymiany Informacji Podatkowej,
 • przyjmowanie deklaracji i zeznań podatkowych, wniosków, informacji i innych dokumentów, wydawanie druków i formularzy, obsługa podatników, telefoniczne udzielanie informacji,
 • przekazywanie informacji innym komórkom urzędu.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa,
  – obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
  – użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku Urzędu, praca związana z koniecznością poruszania się po budynku,
  – bariery architektoniczne: w budynku brak wind, węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo tylko na parterze budynku, podjazd przy wejściu do budynku,
  – budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, niedowidzących, niewidomych, nie słyszących i głuchoniemych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne lub administracyjne,
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność stosowania prawa w praktyce i rozwiązywania problemów,
  • komunikatywność, samodzielność,
  • umiejętność sprawnej organizacji pracy,
  • umiejętność pracy pod presją czasu,
  • umiejętność logicznego myślenia.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe,
 • przeszkolenie w zakresie obsługi programów komputerowych: POLTAX, Biblioteka Akt, VIES, VAT-Refund,
 • umiejętność redagowania pism,
 • znajomość systemów komputerowych funkcjonujących w urzędzie skarbowym i umiejętność odczytywania zawartych w nich danych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy i dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  23-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Skarbowy w Mikołowie
  ul. Prof. Hubera 4
  43-190 Mikołów
  z dopiskiem: oferta pracy w Pierwszym Samodzielnym Referacie Obsługi Bezpośredniej OB-1.

Inne informacje:

  Postępowanie rekrutacyjne będzie się składać z dwóch etapów: testu wiedzy oraz rozmowy
  z komisją.
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o jego terminie.
  Oferty niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
  Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2061 zł
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 3246116. Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów w pok. 16 Urzędu lub przesłanie ich za pośrednictwem poczty.