Izba Skarbowa w Katowicach

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • w Samodzielnym Referacie Spraw Wierzycielskich

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Katowicach
  ul.Damrota 25
  40-022 Katowice

Miejsce wykonywania pracy:

 • Mysłowice
 • Urząd Skarbowy w Mysłowicach
  ul.Mickiewicza 4
  41-400 Mysłowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie czynności poprzedzających postępowanie egzekucyjne, w tym podejmowanie działań informacyjnych i dyscyplinujących, wystawianie i doręczanie upomnień, a także wystawianie i przekazywanie do organów egzekucyjnych tytułów wykonawczych i wniosków egzekucyjnych oraz zarządzeń zabezpieczenia,
 • wykonywanie zadań wierzyciela w ramach postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego, w tym w egzekucji sądowej po zbiegu egzekucji,
 • prowadzenie spraw w zakresie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych oraz innych ulg przewidzianych przepisami prawa, orzekania o zabezpieczeniu wykonania zobowiązań podatkowych, przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa, nadawania decyzjom rygoru natychmiastowej wykonalności, wstrzymania wykonania decyzji, odpowiedzialności osób trzecich za zaległości.
 • inicjowanie i branie udziału w postępowaniach wieczysto-księgowych, upadłościowych i naprawczych, dotyczących orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, o uznanie za bezskuteczną czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli w celu dochodzenia roszczeń należnych Skarbowi Państwa,
 • dokonywanie wpisów i wykreśleń z rejestru zastawów skarbowych, prowadzenie rejestru zastawów skarbowych w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych,
 • składanie wniosków o dokonanie wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • poszukiwanie majątku zobowiązanych w celu prowadzenia skutecznej egzekucji,
 • prowadzenie czynności związanych z wygaśnięciem zobowiązań z powodu przedawnienia,

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • • praca administracyjno – biurowa w siedzibie Urzędu Skarbowego,
  • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
  • użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów),
  • czas pracy zgodnie z ustawą o służbie cywilnej.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • • stanowisko pracy znajduje się na II piętrze starej części budynku Urzędu, z tym, że praca związana z koniecznością poruszania się po budynku (3 kondygnacje w starej części budynku i 4 kondygnacje w nowej części budynku),
  • bariery architektoniczne: w budynku brak windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych (z parteru nowej części budynku na parter starej części budynku oraz na pozostałe kondygnacje budynku), toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych, brak oznaczeń dla osób niewidomych,
  • budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • zdolność analitycznego myślenia,
  • systematyczność, rzetelność, sumienność, dokładność,
  • komunikatywność,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność postępowania w sytuacjach stresowych,
  • znajomość przepisów prawa podatkowego ze szczególnym uwzględnieniem ustawy Ordynacja podatkowa oraz przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie średnie profilowe administracyjne lub ekonomiczne, albo wyższe profilowe prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne lub inne wyższe uzupełnione studiami podyplomowymi z zakresu prawa, administracji lub ekonomii,
 • do pół roku doświadczenia pracy w administracji skarbowej,
 • znajomość przepisów ustawy o księgach wieczystych i przepisów prawa upadłościowego i naprawczego,
 • obsługa systemów komputerowych POLTAX, POLTAX 2B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy i dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  26-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Skarbowy
  ul.Mickiewicza 4
  41-400 Mysłowice

  Z dopiskiem „Oferta pracy SW”

Inne informacje:

  Postępowanie rekrutacyjne odbędzie się w Urzędzie Skarbowym w Mysłowicach i składać się będzie z dwóch części: pisemnej (z testu sprawdzającego wiedzę) oraz ustnej (rozmowy kwalifikacyjnej).
  Wszystkie składane dokumenty winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata.
  Oferty kandydatów bez kompletu ww. dokumentów lub nie spełniające wymagań formalnych albo przesłane po terminie (liczy się data stempla pocztowego) nie będą brane pod uwagę.
  Osoby zakwalifikowane do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminie tego postępowania.
  Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.
  Kwota proponowanego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego 2061,22 zł brutto przy mnożniku kwoty bazowej wynoszącym 1.1 .
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu: 32 317 23 33 lub 32 616 54 94 wew. 317.