Izba Skarbowa w Katowicach

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • w Dziale Egzekucji Administracyjnej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa
  ul. Damrota 25
  40-022 Katowice

Miejsce wykonywania pracy:

 • Chorzów
 • Urząd Skarbowy w Chorzowie
  ul. Armii Krajowej 5
  41-506 Chorzów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa korespondencji i dokumentów w Dziale Egzekucji,
 • współpraca w realizacji spraw związanych ze spisem inwentarza po zmarłych, w tym prowadzenie korespondencji, gromadzenie materiału i jego analiza,
 • przygotowanie informacji, danych i zestawień dotyczących pracy Działu Egzekucji,
 • archiwizacja dokumentów.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • -praca administracyjno-biurowa,
  -obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
  -użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów)

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • -miejsce wykonywania pracy: IV piętro,
  -wejście do urzędu wyposażone w podjazd,
  -dostępna winda,
  -drzwi odpowiedniej szerokości dla osób poruszających się na wózkach,
  -odpowiednio dostosowana toaleta,
  -budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
  • dobra organizacja pracy,
  • umiejętność współpracy.

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 miesięcy w administracji publicznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  05-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Skarbowy
  Armii Krajowej 5
  41-506 Chorzów

Inne informacje:

  Warunkiem spełnienia wymogów formalnych jest spełnienie wymogów określonych w ogłoszeniu, złożenie lub nadesłanie w terminie wszystkich w/w dokumentów oraz własnoręcznie podpisanych oświadczeń. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie lub pocztą elektroniczną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru. Postępowanie rekrutacyjne składać się będzie z dwóch etapów: części pisemnej (test) i rozmowy kwalifikacyjnej.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2115,57
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-32) 349 73 09