Izba Skarbowa w Katowicach

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • w Dziale Obsługi Bezpośredniej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  Izba Skarbowa
  ul Damrota 25
  40-022 Katowice

Miejsce wykonywania pracy:

 • Mysłowice
 • Urząd Skarbowy w Mysłowicach
  ul.Mickiewicza 4
  41-400 Mysłowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie spraw związanych z bezpośrednią obsługą interesantów Urzędu, a w szczególności:
 • udzielanie informacji podatnikom o sposobie załatwienia sprawy i obowiązujących przepisach podatkowych ,
 • przyjmowanie, ewidencjonowanie i weryfikacja pod względem formalnym i merytorycznym składanych wniosków, deklaracji, zeznań podatkowych, informacji oraz innych dokumentów, w tym w formie elektronicznej,
 • załatwianie wniosków składanych przez podatników, w tym przygotowywanie zaświadczeń ,
 • wykonywanie czynności sprawdzających w stosunku do składanych deklaracji i zeznań, informacji i oświadczeń składanych przez podatników oraz płatników, wyjaśnianie błędów i korekt składanych dokumentów, w celu weryfikacji rzetelności danych w nich zawartych, sporządzanie autokorekt deklaracji zawierających błędy rachunkowe, oczywiste omyłki lub wypełnionych niezgodnie z wymogami,
 • kompletowanie, weryfikacja dokumentów dotyczących kas rejestrujących celem dokonania rejestracji lub wyrejestrowania kas fiskalnych,
 • analizowanie aktów notarialnych w celu sprawdzenia prawidłowości poboru podatku przez notariusza oraz przygotowywanie na ich podstawie stosownych zaświadczeń,
 • sporządzanie informacji o naruszeniach przepisów prawa podatkowego celem wszczęcia postępowania karnego skarbowego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno – biurowa w siedzibie Urzędu Skarbowego,
  – kontakt z klientem zewnętrznym,
  – praca wymagająca szczególnej koncentracji,
  – obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
  – czas pracy zgodnie z ustawą o służbie cywilnej,
  – użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku Urzędu, z tym, że praca związana z koniecznością poruszania się po budynku (3 kondygnacje w starej części budynku i 4 kondygnacje w nowej części budynku),
  – bariery architektoniczne: w budynku brak windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych (z parteru nowej części budynku na parter starej części budynku oraz na pozostałe kondygnacje budynku), toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych, brak oznaczeń dla osób niewidomych,
  – budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • zdolność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów,
  • umiejętność pracy pod presją czasu,
  • komunikatywność,
  • asertywność
  • rzetelność,
  • odpowiedzialność,
  • sumienność,
  • terminowość.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie średnie ekonomiczne lub administracyjne, albo wyższe ekonomiczne, prawnicze lub administracyjne albo inne wyższe uzupełnione studiami podyplomowymi z zakresu ekonomii , prawa lub administracji,
 • do pół roku doświadczenia zawodowego,
 • znajomość przepisów prawa podatkowego oraz procedury podatkowej,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy i dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  17-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Skarbowy
  ul.Mickiewicza 4
  41-400 Mysłowice

  Z dopiskiem „Oferta pracy OB”

Inne informacje:

  Postępowanie rekrutacyjne odbędzie się w Urzędzie Skarbowym w Mysłowicach i składać się będzie z dwóch części: pisemnej (z testu sprawdzającego wiedzę z zakresu prawa podatkowego ze szczególnym uwzględnieniem postępowania podatkowego, podatku od towarów i usług, podatku dochodowego, podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadków i darowizn) oraz ustnej (rozmowy kwalifikacyjnej).
  Wszystkie składane dokumenty winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata.
  Oferty kandydatów bez kompletu ww. dokumentów lub nie spełniające wymagań formalnych albo przesłane po terminie (liczy się data stempla pocztowego) nie będą brane pod uwagę.
  Osoby zakwalifikowane do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminie tego postępowania.
  Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.
  Kwota proponowanego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego 2061,22 zł brutto przy mnożniku kwoty bazowej wynoszącym 1.100.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu: 32 317 23 33 lub 32 616 54 94 wew. 317.