Izba Skarbowa w Kielcach

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw obsługi bieżącej, przetwarzania danych, czynności sprawdzających, osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej
 • w Pierwszym Samodzielnym Referacie Obsługi Bezpośredniej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Kielcach
  ul. Witosa 78b
  25-561 Kielce

Miejsce wykonywania pracy:

 • Busko Zdrój
 • Urząd Skarbowy w Busku-Zdroju
  ul. 12-go Stycznia 17
  28-100 Busko-Zdrój

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wprowadzanie do systemu informatycznego danych z deklaracji podatkowych oraz innych dokumentów; przetwarzanie deklaracji składanych w formie elektronicznej; sporządzanie wymiarowych rejestrów przypisów i odpisów, raportów z dokumentów informatycznych.
 • Wprowadzanie do systemu informatycznego danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym i aktualizacyjnym celem zapewnienia aktualnej bazy danych, prowadzenie korespondencji w sprawach ewidencji i identyfikacji podatników. Wydawanie potwierdzeń nadania numerów identyfikacji podatkowej (NIP), otwieranie obowiązków podatkowych, potwierdzanie profili zaufanych e-PUAP.
 • Udostępnianie informacji zawartych w aktach podatkowych i dokumentacjach rejestracyjnych uprawnionym podmiotom, w szczególności komornikom sądowym, ośrodkom pomocy społecznej, GOPS, MOPS, Policji, Prokuratury, Sądów oraz ZUS i KRUS.
 • Udzielanie inf. z zakresu właściwości rzeczowej urzędu, przyjmowanie deklaracji podatkowych, i innych dok. składanych przez podatników na sali obsługi interesantów, potwierdzanie ich wpływu, weryfikowanie pod względem formalnym, bieżące rejestrowanie ich w systemie informatycznym, segregowanie i przekazywanie do właściwych komórek urzędu, wydawanie zaświadczeń, druków i formularzy
 • Współpraca z innymi komórkami urzędu m.in.: kierowanie do komórki ds. postępowań podatkowych wniosków o wszczęcie postępowań podatkowych, do komórki kontroli wniosków o przeprowadzenie kontroli; uzgadnianie zgodności przypisów i wpłat z komórką rachunkowości; informowanie osoby odpowiedzialnej w Urzędzie za realizację współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowych.
 • Archiwizowanie dokumentów.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w siedzibie urzędu, na parterze,
  – praca przy komputerze,
  – kontakt z klientem zewnętrznym.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych (obecność podjazdów, drzwi o odpowiedniej szerokości),
  – narzędzia i materiały pracy (komputer, drukarki, kserokopiarki).

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów prawa podatkowego,
  • dobra umiejętność obsługi komputera,
  • obowiązkowość, dyspozycyjność, systematyczność, dokładność, samodzielność, komunikatywność,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • odporność na stres.

wymagania dodatkowe

 • brak

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  11-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Witosa 78B
  25-561 Kielce

Inne informacje:

  Oferty mogą być składane wyłącznie w formie pisemnej w siedzibie Izby bądź za pośrednictwem poczty, o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w urzędzie pocztowym lub data złożenia w kancelarii Izby. Wymagane dokumenty i oświadczenia złożone przez kandydata muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej www.kielce.apodatkowa.gov.pl. Nie podlegają rozpatrzeniu oferty składane drogą elektroniczną z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu lub niebędące odpowiedzią na ogłoszenie o naborze (niezawierające oznaczenia jakiego naboru dotyczą) nie będą rozpatrywane i będą podlegały komisyjnemu zniszczeniu. Kandydaci uczestniczący w poszczególnych etapach prowadzonego naboru będą informowani o zasadach dokonywania oceny oraz o zaliczeniu tych etapów, a także o zasadach kwalifikacji do kolejnego etapu naboru. Dokumenty aplikacyjne złożone przez kandydatów, którzy nie zostali wybrani będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego, następnie zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 41 34-05-108.