Izba Skarbowa w Kielcach

  • Dyrektor
  • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
  • referent
  • do spraw prowadzenia spraw wierzycielskich
  • w Samodzielnym Referacie Spraw Wierzycielskich

  • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

  • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

  • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

    Izba Skarbowa w Kielcach
    ul. Witosa 78b
    25-561 Kielce

Miejsce wykonywania pracy:

  • Busko Zdrój
  • Urząd Skarbowy w Busku-Zdroju
    ul. 12-go Stycznia 17
    28-100 Busko-Zdrój

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  • Wykonywanie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania egzekucyjnego: podejmowanie działań informacyjnych i dyscyplinujących; wystawianie i doręczanie upomnień; wystawianie i przekazywanie do organów egzekucyjnych tytułów wykonawczych i wniosków egzekucyjnych oraz zarządzeń zabezpieczenia.
  • Poszukiwanie majątku zobowiązanych.
  • Koordynowanie oceny i analizy ryzyka dotyczących braku wykonywania zobowiązań podatkowych w wyniku ich przedawnienia.
  • Bieżąca kontrola i analiza zaległości na kartach kontowych podatników i płatników.
  • Podejmowanie innych działań służących zabezpieczeniu i wykonaniu zobowiązań podatkowych w zakresie nie należącym do zadań innych komórek organizacyjnych.
  • Podejmowanie działań zmierzających do przeciwdziałania przedawnianiu zaległości podatkowych.

Warunki pracy

  • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

  • – praca w siedzibie urzędu, na I piętrze.
    – praca przy komputerze,
    – kontakt z klientem zewnętrznym.

  • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

  • – budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych (obecność podjazdów, drzwi o odpowiedniej szerokości),
    – narzędzia i materiały pracy (komputer, drukarki, kserokopiarki).

    Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

  • wykształcenie: średnie
  • pozostałe wymagania niezbędne:
    • umiejętność obsługiwania programu komputerowego POLTAX, POLTAX-2B, Biblioteka Akt,
    • znajomość zagadnień z zakresu ustawy ordynacji podatkowej oraz ustaw podatkowych,
    • dobra umiejętność obsługi komputera,
    • samodzielność,
    • komunikatywność.

wymagania dodatkowe

  • umiejętność pracy w zespole,
  • dokładność i systematyczność w pracy,
  • łatwość wypowiadania się na piśmie.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • życiorys i list motywacyjny
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
  • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
  • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

    27-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

    Izba Skarbowa
    Witosa 78B
    25-561 Kielce

Inne informacje:

    Oferty mogą być składane wyłącznie w formie pisemnej w siedzibie Izby bądź za pośrednictwem poczty, o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w urzędzie pocztowym lub data złożenia w kancelarii Izby. Wymagane dokumenty i oświadczenia złożone przez kandydata muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej www.kielce.apodatkowa.gov.pl. Nie podlegają rozpatrzeniu oferty składane drogą elektroniczną z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu lub niebędące odpowiedzią na ogłoszenie o naborze (niezawierające oznaczenia jakiego naboru dotyczą) nie będą rozpatrywane i będą podlegały komisyjnemu zniszczeniu. Kandydaci uczestniczący w poszczególnych etapach prowadzonego naboru będą informowani o zasadach dokonywania oceny oraz o zaliczeniu tych etapów, a także o zasadach kwalifikacji do kolejnego etapu naboru. Dokumenty aplikacyjne złożone przez kandydatów, którzy nie zostali wybrani będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego, następnie zostaną komisyjnie zniszczone.
    Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 41 34-05-140.