Izba Skarbowa w Łodzi

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw obsługi kancelaryjnej urzędu
 • w Dziale Obsługi Bezpośredniej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Łodzi
  al. Kościuszki 83
  90-436 Łódź

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kutno
 • Urząd Skarbowy w Kutnie
  ul. Troczewskiego 12
  99-300 Kutno

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie przesyłek listowych i paczek pocztowych adresowanych do Urzędu, rejestrowanie korespondencji przychodzącej w systemie informatycznym przeznaczonym do obsługi kancelarii, przyjmowanie korespondencji z poszczególnych komórek organizacyjny, prowadzenie pocztowych książek nadawczych i pozostałej dokumentacji niezbędnej do ekspedycji przesyłek,
 • automatyczne dekretowanie przesyłek podlegających tej formie dekretacji, przekazywanie pozostałej korespondencji do dekretacji Naczelnikowi Urzędu lub osobie przez niego upoważnionej,
 • przekazywanie zadekretowanej korespondencji upoważnionym przedstawicielom komórek organizacyjnych,
 • rejestrowanie potwierdzeń odbioru lub faktu niedoręczenia korespondencji w systemie informatycznym Biblioteka Akt,
 • składanie reklamacji na usługi pocztowe,
 • prowadzenie i dokonywanie na bieżąco zestawień ilościowo-kwotowych wysłanej korespondencji,
 • terminowe sporządzanie wymaganych sprawozdań,
 • archiwizowanie przyjętych dokumentów zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno – biurowym z przewagą wysiłku umysłowego,
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
  – praca przeważnie siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji ciała,
  – narzędzia pracy – sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, niszczarka, itp.),
  – permanentna obsługa klientów zewnętrznych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – stanowisko pracy zlokalizowane w budynku pięciokondygnacyjnym,
  – stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,
  – budynek wyposażony w windę oraz podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
  – w budynku znajdują się pomieszczenia higienicznosanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów podatkowych,
  • znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa,
  • komunikatywność, umiejętność przekazywania informacji.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe,
 • od 6 m-cy do 1 roku staż pracy w administracji lub pracy biurowej,
 • umiejętność obsługi systemów : POLTAX, Biblioteka Akt.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe kandydata.

Termin składania dokumentów:

  31-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa w Łodzi
  Al.Kościuszki 83
  90-436 Łódź
  Kancelaria, pokój nr 1
  z dopiskiem: oferta pracy nr 176296

Inne informacje:

  Wymagane oświadczenia, cv i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.
  Oferty mogą być składane w formie pisemnej w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem operatora pocztowego o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w placówce pocztowej. Nie podlegają rozpatrzeniu oferty składane drogą elektroniczną, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
  Do przeprowadzenia naboru przyjęto następujące metody i techniki selekcji: weryfikacja formalna, sprawdzian wiedzy merytorycznej i kompetencji oraz rozmowę kwalifikacyjną.
  Oferty niespełniające wymagań formalnych lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie o ich miejscu i terminie. Kandydatki/kandydaci, których oferty będą niekompletne, złożone po terminie lub nie będą spełniały warunków formalnych zostaną poinformowani telefonicznie o niezakwalifikowaniu do dalszego etapu rekrutacji. Wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 2.248,61 zł. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (42) 25-47-147