Izba Skarbowa w Łodzi

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw zarządzania zaległościami
 • w Dziale Spraw Wierzycielskich

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Łodzi
  al. Kościuszki 83
  90-436 Łódź

Miejsce wykonywania pracy:

 • Zgierz
 • Urząd Skarbowy w Zgierzu
  ul. Ks. Popiełuszki 8
  95-100 Łódź

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizacja zadań wierzyciela określonych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wykonywanie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania egzekucyjnego, w tym prowadzenie działań informacyjnych i dyscyplinujących, wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych
 • bieżąca analiza zaległości podatkowych w celu inicjowania stosownych działań m.in. w zakresie typowania podmiotów do orzekania o odpowiedzialności osób trzecich następców prawnych, wpisu hipoteki przymusowej, zastawu skarbowego oraz innych działań służących zabezpieczeniu wykonania zobowiązań podatkowych,
 • poszukiwanie majątku zobowiązanych, analiza i podejmowanie działań zmierzających do przeciwdziałania przedawnieniu zaległości podatkowych,
 • wykonywanie zadań wierzyciela w zakresie zaległości podatkowych w tym po zbiegu egzekucji administracyjnej z sądową, prowadzenie korespondencji z komornikami sądowymi,
 • sporządzanie dokumentacji i analiza zaległości podatkowych w zakresie upływu biegu terminu przedawnienia,
 • pozyskiwanie i udostępnianie informacji niezbędnych w prowadzonych postępowaniach dotyczących zaległości podatkowych od organów podatkowych, organów administracji państwowej i samorządowej, podatników, płatników, inkasentów i innych instytucji,
 • podejmowanie innych działań służących zabezpieczeniu i wykonaniu zobowiązań podatkowych,
 • przygotowywanie zawiadomień o naruszeniu przepisów podatkowych w celu przekazania ich do stanowiska ds. karnych skarbowych lub odstąpień od sporządzania zawiadomień.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno -biurowa w siedzibie urzędu z przewagą wysiłku umysłowego
  – stres związany obsługą klienta zewnętrznego.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego,
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
  – praca przeważnie siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji ciała,
  – narzędzia pracy – sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, niszczarka, itp.),
  – stanowisko pracy zlokalizowane w budynku dwupiętrowym,
  – stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,
  – budynek nie jest wyposażony w windę, co uniemożliwia osobom o ograniczonej sprawności ruchowej dostęp do wyższych, niż parterowa kondygnacji budynku, w budynku występują bariery architektoniczne (schody, stopnie, progi),
  – na parterze budynku znajduje się pomieszczenie higienicznosanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ordynacji podatkowej, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji , kpa
  • komunikatywność, umiejętność przekazywania informacji,

wymagania dodatkowe

 • do1 roku doświadczenia zawodowego w administracji skarbowej,
 • wykształcenie wyższe prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe kandydatek/kandydatów.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe kandydatek/kandydatów.

Termin składania dokumentów:

  14-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa w Łodzi
  al. Kościuszki 83
  90-436 Łódź

  Kancelaria, pokój nr 1
  z dopiskiem: oferta pracy nr 179899

Inne informacje:

  Wymagane oświadczenia, list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem. Wzory oświadczeń można pobrać https://dsc.kprm.gov.pl/ w zakładce dla obywatela.
  Oferty mogą być składane w formie pisemnej w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem operatora pocztowego o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w placówce pocztowej. Nie podlegają rozpatrzeniu oferty składane drogą elektroniczną, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
  Do przeprowadzenia naboru przyjęto następujące metody i techniki selekcji: weryfikacja formalna ofert, analiza merytoryczna ofert oraz rozmowa kwalifikacyjna.
  Oferty niespełniające wymagań formalnych lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie o ich miejscu i terminie. Kandydatki/kandydaci, których oferty będą niekompletne, złożone po terminie lub nie będą spełniały warunków formalnych zostaną poinformowani telefonicznie o niezakwalifikowaniu do dalszego etapu rekrutacji. Wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 2.248,61 zł. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (42) 25-47-333.