Izba Skarbowa w Łodzi

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw działań przedegzekucyjnych wobec zobowiązanych w tym w procedurze szczególnej VAT – Mini One Stop Shop (MOSS)
 • w Dziale Spraw Wierzycielskich

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Łodzi
  al. Kościuszki 83
  90-436 Łódź

Miejsce wykonywania pracy:

 • Łódź
 • Łódzki Urząd Skarbowy w Łodzi
  al. Kościuszki 85
  90-436 Łódź

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania egzekucyjnego,
 • wystawianie i wysyłanie upomnień, wystawianie i wysyłanie do organów egzekucyjnych tytułów wykonawczych i wniosków egzekucyjnych w tym dotyczących podmiotów uczestniczących w procedurze MOSS,
 • podejmowanie działań zmierzających do przeciwdziałania przedawnieniu zaległości podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych, w tym wnioskowanie o wszczęcie postępowań karnoskarbowych w sprawach uporczywego niepłacenia podatków oraz poszukiwanie majątku w tym dotyczących podmiotów uczestniczących w procedurze MOSS
 • wykonywanie zadań wierzyciela w ramach postępowań egzekucyjnych, w tym w ramach egzekucji sądowej po zbiegu egzekucji,
 • ocena wymagalności zaległości podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych, w tym w celu odpisywania zaległości przedawnionych,
 • zawiadamianie organów egzekucyjnych o powziętych informacjach mających wpływ na toczące się postępowanie egzekucyjne,
 • sporządzanie informacji, analiz i sprawozdań z zakresu działania komórki organizacyjnej w celu wykazania realizowanych zadań w komórce.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego,
  – praca przeważnie siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji ciała,
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
  – narzędzia pracy – sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, niszczarka, itp.)

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – stanowisko pracy zlokalizowane w budynku siedmiokondygnacyjnym,
  – stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,
  – budynek wyposażony w windę,
  – na parterze budynku znajduje się pomieszczenie higienicznosanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2,
  • znajomość przepisów podatkowych i ordynacji podatkowej,
  • komunikatywność, umiejętność przekazywania informacji,

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość innego języka obcego niż angielski co najmniej na poziomie B2,
 • podstawowa wiedza w zakresie obsługi systemu POLTAX2B, POLTAX, Ewidencje,
 • minimum półroczne doświadczenie zawodowe w pracy w administracji lub pracy biurowej,
 • umiejętność pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu,
 • umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe kandydatek/kandydatów,

Termin składania dokumentów:

  28-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa w Łodzi
  al. Kościuszki 83
  90-436 Łódź
  Kancelaria, pokój nr 1
  z dopiskiem: oferta pracy nr 176237

Inne informacje:

  Wymagane oświadczenia, cv i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.
  Oferty mogą być składane w formie pisemnej w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu
  o naborze. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem operatora pocztowego o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w placówce pocztowej. Nie podlegają rozpatrzeniu oferty składane drogą elektroniczną, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
  Do przeprowadzenia naboru przyjęto następujące metody i techniki selekcji: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy merytorycznej i kompetencji oraz rozmowa kwalifikacyjna.
  Oferty niespełniające wymagań formalnych lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie o ich miejscu i terminie. Kandydatki/kandydaci, których oferty będą niekompletne, złożone po terminie lub nie będą spełniały warunków formalnych zostaną poinformowani telefonicznie o niezakwalifikowaniu do dalszego etapu rekrutacji.
  Wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 2.248,61 zł.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (42) 25-47-335.