Izba Skarbowa w Łodzi

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw wierzycielskich
 • w Samodzielnym Referacie Spraw Wierzycielskich

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Łodzi
  al. Kościuszki 83
  90-436 Łódź

Miejsce wykonywania pracy:

 • Łódź
 • Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Górna
  ul. Wróblewskiego 10
  93-578 Łódź

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • analiza kart kontowych ( POLTAX 2B), podejmowanie działań przedegzekucyjnych, a w razie ich nieskuteczności wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych,
 • korespondencja z organami egzekucyjnymi oraz komornikami sądowymi w celu uzyskania informacji o przebiegu prowadzonego postępowania egzekucyjnego, a także z innymi organami w celu pozyskania informacji o majątku zobowiązanego,
 • analiza baz własnych (POLTAX, EGAPOLTAX, e- ORUS ) w celu uzyskania informacji o przebiegu prowadzonego postępowania egzekucyjnego, terminie przedawnienia zaległości podatkowych,
 • podejmowanie działań zmierzających do przeciwdziałania powstaniu zaległości zagrożonych przedawnieniem,
 • prowadzenie postępowań podatkowych i przygotowywanie projektów decyzji w sprawach udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych i innych niepodatkowych należności budżetowych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno – biurowa w siedzibie urzędu,
  – telefoniczny i osobisty kontakt z klientem zewnętrznym,
  – stres związany z obsługą klienta zewnętrznego,
  – praca pod presją czasu,

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
  – narzędzia pracy – komputer, sprzęt biurowy,
  – stanowisko oświetlone światłem naturalnym i sztucznym, zlokalizowane na IV piętrze budynku – brak windy na IV piętro, budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych tylko do III piętra, od IV piętra – bariery architektoniczne.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • bardzo dobra znajomość przepisów podatkowych,
  • bardzo dobra znajomość obsługi aplikacji informatycznych,
  • korzystanie z internetu,
  • otwartość na ciągły rozwój i podnoszenie kwalifikacji,
  • umiejętność analitycznego myślenia i syntezy,
  • umiejętność organizacji pracy własnej,
  • umiejętność współpracy w zespole,
  • odporność na stres,
  • wysoka kultura osobista.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe ( prawnicze, administracyjne, ekonomiczne),
 • 1 rok stażu pracy w administracji podatkowej,
 • wiedza dotycząca procedur wewnętrznych i funkcjonowania całej organizacji/urzędu,
 • znajomość programu POLTAX 2B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe kandydata.

Termin składania dokumentów:

  23-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Al.Kościuszki 83
  90-436 Łódź
  Kancelaria, pokój nr 1
  z dopiskiem: oferta pracy nr 173332

Inne informacje:

  Wymagane oświadczenia, cv i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem. Oferty niespełniające wymagań formalnych lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert przesłanych za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie o ich miejscu i terminie. Kandydatki/kandydaci, których oferty będą niekompletne, złożone po terminie lub nie będą spełniały warunków formalnych zostaną poinformowani telefonicznie o niezakwalifikowaniu do dalszego etapu rekrutacji. Wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 2.248,61 zł. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (42) 25-47-147