Izba Skarbowa w Łodzi

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw egzekucji administracyjnej
 • w Dziale Egzekucji Administracyjnej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Łodzi
  al. Kościuszki 83
  90-436 Łódź

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kutno
 • Urząd Skarbowy w Kutnie
  ul. Troczewskiego 12
  99-300 Kutno

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • podejmowanie czynności egzekucyjnych zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, w tym na terenie (powiat łęczycki, powiat kutnowski) w ramach przydzielonej służby egzekucyjnej,
 • rozliczanie uzyskanych w toku egzekucji kwot w sprawach przydzielonych do załatwienia, przekazywanie ich w terminach wynikających z instrukcji wewnętrznych na odpowiednie konta,
 • prowadzenie dokumentacji egzekucyjnej w ustalonym układzie, tj. dokonywanie w systemie EGAPOLTAX oraz dokumentacji egzekucyjnej wymaganych wpisów,
 • wprowadzanie do systemu EGAPOLTAX wszelkich zmian dotyczących aktualnego stanu postępowania egzekucyjnego, w szczególności w zakresie wymagalności i wysokości zobowiązania objętego tytułami wykonawczymi, z wyjątkiem czynności dokonanych przez poborców skarbowych w ramach służby egzekucyjnej,
 • prowadzenie korespondencji ze stronami i uczestnikami postępowania egzekucyjnego, w tym również przygotowywanie projektów postanowień z zakresu orzecznictwa egzekucyjnego,
 • analizowanie przebiegu postępowania egzekucyjnego, formułowanie odpowiednich wniosków w zakresie możliwości prowadzenia dalszej egzekucji.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno – biurowa w siedzibie urzędu,
  – praca w terenie,
  – permanentny telefoniczny i osobisty kontakt z klientem zewnętrznym,

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
  – narzędzia pracy – komputer, sprzęt biurowy,
  – stanowisko oświetlone światłem naturalnym i sztucznym, w budynku znajduje się winda, budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – brak barier architektonicznych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i przepisów wykonawczych do ustawy,
  • znajomość przepisów ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
  • znajomość przepisów ustawy kodeks postępowania cywilnego,
  • komunikatywność, umiejętność przekazywania informacji.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe,
 • 6 m-cy do 1 roku staż pracy w administracji skarbowej w obszarze prawa podatkowego lub egzekucji administracyjnej,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa,
 • znajomość przepisów podatkowych,
 • umiejętność obsługi systemów komputerowych POLTAX, Ewidencje,CZM,EGAPOLTAX.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe kandydata

Termin składania dokumentów:

  14-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Al.Kościuszki 83
  90-436 Łódź
  Kancelaria, pokój nr 1
  z dopiskiem: oferta pracy nr 174989

Inne informacje:

  Wymagane oświadczenia, cv i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem. Oferty niespełniające wymagań formalnych lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert przesłanych za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie o ich miejscu i terminie. Kandydatki/kandydaci, których oferty będą niekompletne, złożone po terminie lub nie będą spełniały warunków formalnych zostaną poinformowani telefonicznie o niezakwalifikowaniu do dalszego etapu rekrutacji. Wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 2.248,61 zł. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (42) 25-47-147