Izba Skarbowa w Łodzi

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw obsługi bezpośredniej
 • w Pierwszym Dziale Obsługi Bezpośredniej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Łodzi
  Al. Kościuszki 83
  90-436 Łódź

Miejsce wykonywania pracy:

 • Łódź
 • Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Górna
  ul. Wróblewskiego 10
  93-578 Łódź

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie i weryfikowanie pod względem formalnym dokumentów od klientów bezpośrednio w urzędzie oraz w formie elektronicznej i wydawanie formularzy podatkowych w celu zapewnienia realizacji ustawowych praw i obowiązków podatników i płatników,
 • identyfikowanie i rejestrowanie w systemie informatycznym przyjętych dokumentów i rozdzielanie do innych komórek organizacyjnych zgodnie z przyjętymi zasadami w celu dalszej ich obsługi i weryfikacji,
 • udzielanie informacji z zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego oraz prowadzenie kampanii informacyjnej w celu umożliwienia klientom zewnętrznym prawidłowego wykonania zobowiązań podatkowych,
 • wystawianie zaświadczeń i potwierdzeń (niezastrzeżonych do właściwości rzeczowej innych komórek organizacyjnych) na wniosek klientów zewnętrznych dotyczących urzędowego poświadczenia określonych faktów lub stanu prawnego,
 • przygotowywanie pisemnych odpowiedzi na zapytania innych organów podatkowych, jednostek i instytucji w zakresie wynikającym z przepisów prawa w celu udostępnienia informacji niezbędnych do realizacji ich zadań,
 • prowadzenie ewidencji kas rejestrujących w celu zapewnienia kompletności i aktualizacji bazy danych w tym zakresie.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno – biurowa w siedzibie urzędu z przewagą wysiłku umysłowego,
  – zagrożenia psychofizyczne związane bezpośrednio z kontaktem z klientem zewnętrznym.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
  – stanowisko oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,
  – brak barier architektonicznych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość prawa podatkowego oraz przepisów ustawy Ordynacja podatkowa,
  • komunikatywność,
  • umiejętność przekazywania informacji.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie profilowane w zakresie ekonomii lub administracji,
 • obsługa systemu POLTAX, EWIDENCJE,BA.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe kandydatek/kandydatów.

Termin składania dokumentów:

  19-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Al.Kościuszki 83
  90-436 Łódź
  Kancelaria, pokój nr 1
  z dopiskiem oferta pracy nr 175002

Inne informacje:

  Wymagane oświadczenia, cv i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem. Oferty niespełniające wymagań formalnych lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie o ich miejscu i terminie. Kandydatki/kandydaci, których oferty będą niekompletne, złożone po terminie lub nie będą spełniały warunków formalnych zostaną poinformowani telefonicznie o niezakwalifikowaniu do dalszego etapu rekrutacji. Wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 2.248,61 zł. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (42) 25-47-334.