Izba Skarbowa w Łodzi

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • w Dziale Obsługi Bezpośredniej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Łodzi
  Al. Kościuszki 83
  90-436 Łódź

Miejsce wykonywania pracy:

 • Brzeziny
 • Urząd Skarbowy w Brzezinach
  ul. Sienkiewicza 16
  95-060 Brzeziny

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • bieżąca obsługa podatników, udzielanie odpowiedzi na zapytania z zakresu podatku od towarów i usług oraz procedur podatkowych celem zapewnienia prawidłowej realizacji obowiązków podatkowych,
 • wprowadzanie do systemów informatycznych danych z deklaracji i ich korekt celem dalszej weryfikacji i przekazania rejestrów przypisów i odpisów do komórki organizacyjnej rachunkowości podatkowej,
 • prowadzenie czynności sprawdzających wobec podatników podatku od towarów
 • sporządzanie zawiadomień o naruszeniu przepisów prawa podatkowego celem przekazania do rozstrzygnięcia przez komórkę właściwą ds. karnych skarbowych,
 • obsługa systemu wymiany informacji o podatku VAT (VIES) celem wykorzystania zgromadzonych informacji do weryfikacji wypełniania obowiązków podatkowych przez podatników,
 • przygotowywanie wniosków do właściwych komórek organizacyjnych urzędu

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa w siedzibie urzędu,
  – telefoniczny i osobisty kontakt z klientem zewnętrznym.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
  – stanowisko oświetlone światłem naturalnym i sztucznym, zlokalizowane na II piętrze budynku – brak windy, budynek niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (bariery architektoniczne).

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów podatkowych w zakresie podatku VAT i ustawy Ordynacja podatkowa,
  • komunikatywność, umiejętność przekazywania informacji.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe,
 • podstawowa wiedza w zakresie obsługi systemów: POLTAX, Ewidencje,
 • umiejętność pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • sześć miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy w administracji lub pracy biurowej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe kandydatek/kandydatów.

Termin składania dokumentów:

  13-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Al.Kościuszki 83
  90-436 Łódź
  Kancelaria, pokój nr 1
  z dopiskiem: oferta pracy nr 174776

Inne informacje:

  Wymagane oświadczenia, cv i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem. Oferty niespełniające wymagań formalnych lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego. Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie o ich miejscu i terminie. Kandydaci, których oferty będą niekompletne, złożone po terminie lub nie będą spełniały warunków formalnych zostaną poinformowani telefonicznie o niezakwalifikowaniu do dalszego etapu rekrutacji. Wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 2.248,61 zł. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (42) 25-47-118