Izba Skarbowa w Łodzi

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw przyjmowania i przetwarzania dokumentów
 • w Pierwszym Referacie Obsługi Bezpośredniej w Dziale Obsługi Bezpośredniej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Łodzi
  al. Kościuszki 83
  90-436 Łódź

Miejsce wykonywania pracy:

 • Łódź
 • Drugi Urząd Skarbowy Łódź – Bałuty
  ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 105
  91-222 Łódź

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie deklaracji podatkowych, wniosków, informacji oraz innych dokumentów, w tym również przesłanych w formie elektronicznej,
 • identyfikowanie oraz wprowadzanie do systemów informatycznych danych podstawowych i szczegółowych z deklaracji podatkowych oraz innych dokumentów,
 • tworzenie rejestrów przypisów i odpisów,
 • udzielanie informacji organom uprawnionym,
 • dokonywanie czynności sprawdzających w zakresie realizowanych zadań.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego,
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
  – praca przeważnie siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji ciała,
  – narzędzia pracy – sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, niszczarka itp.).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – stanowisko pracy zlokalizowane na I piętrze,
  – stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,
  – budynek wyposażony w podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
  – budynek nie jest wyposażony w windę, co uniemożliwia osobom o ograniczonej sprawności ruchowej dostęp do wyższych, niż parterowa kondygnacji budynku,
  – na parterze budynku znajduje się pomieszczenie higienicznosanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów podatkowych i ordynacji podatkowej,
  • umiejętność pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu,
  • komunikatywność, umiejętność przekazywania informacji,

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 6 miesięcy pracy w administracji lub pracy biurowej,
 • podstawowa wiedza w zakresie obsługi aplikacji i systemów : POLTAX, Ewidencje, SPEED,
 • biegła obsługa komputera,
 • cierpliwość, dokładność, uprzejmość,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe kandydatek/kandydatów.

Termin składania dokumentów:

  25-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa w Łodzi
  al. Kościuszki 83
  90-436 Łódź

  Kancelaria, pokój nr 1
  z dopiskiem: oferta pracy nr 180176

Inne informacje:

  Wymagane oświadczenia i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.
  Oferty należy składać w formie pisemnej w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem operatora pocztowego o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w placówce pocztowej. Nie podlegają rozpatrzeniu oferty składane drogą elektroniczną, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
  Do przeprowadzenia naboru przyjęto następujące metody i techniki selekcji:
  1. Weryfikacja formalna ofert.
  2. Sprawdzian wiedzy merytorycznej i kompetencji..
  3. Rozmowa kwalifikacyjna .
  Oferty niespełniające wymagań formalnych lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailowo o ich miejscu i terminie. Kandydatki/kandydaci, których oferty będą niekompletne, złożone po terminie lub nie będą spełniały warunków formalnych zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailowo o niezakwalifikowaniu do dalszego etapu rekrutacji. Wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 2.248,61 zł. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (42) 25-47-320.
  Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Izby Skarbowej w Łodzi, pod adresem: https://dsc.kprm.gov.pl/wzory-oswiadczen-w-naborach.