Izba Skarbowa w Łodzi

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw obsługi bezpośredniej w zakresie rejestracji podatników
 • w Drugim Dziale Obsługi Bezpośredniej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Łodzi
  Al. Kościuszki 83
  90-436 Łódź

Miejsce wykonywania pracy:

 • Łódź
 • Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź- Górna
  ul. Wróblewskiego 10
  93-578 Łódź

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • weryfikacja pod względem formalnym i merytorycznym przyjętych, nadesłanych i przekazanych elektronicznie zgłoszeń rejestracyjnych i aktualizacyjnych oraz na ich podstawie aktualizowanie danych w Centralnym Rejestrze Podatników oraz w POLTAX,
 • przygotowywanie potwierdzeń nadania NIP, potwierdzeń zarejestrowania podatników w ewidencji VAT i VAT-UE,
 • analizowanie danych zarejestrowanych podatników pod kątem występowania nieprawidłowości w celu ich weryfikacji i usunięcia błędów,
 • pisemny, telefoniczny, osobisty kontakt z podatnikami w zakresie obejmującym dane rejestracyjne.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w siedzibie urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą
  wysiłku umysłowego, związana z bezpośrednią obsługą klientów urzędu,
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
  – praca przeważnie siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji ciała,
  – narzędzia pracy – sprzęt biurowy ( np. komputer, drukarka, niszczarka, itp. )

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – stanowisko oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,
  – Urząd zlokalizowany w kompleksie dwóch budynków, budynek główny IV piętrowy,
  wyposażony w windę, drugi budynek parterowy, oba budynki posiadają podjazd dla
  wózków inwalidzkich,
  – na parterze budynku głównego znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarne
  przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość prawa podatkowego oraz przepisów ustawy Ordynacja podatkowa,
  • komunikatywność, umiejętność przekazywania informacji.

wymagania dodatkowe

 • 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej,
 • wykształcenie wyższe,
 • obsługa systemu POLTAX, EWIDENCJE.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe kandydatek/kandydatów.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  20-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa w Łodzi
  Al.Kościuszki 83
  90-436 Łódź
  Kancelaria, pokój nr 1
  z dopiskiem: oferta pracy nr 176161

Inne informacje:

  Wymagane oświadczenia, cv i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.
  Oferty mogą być składane w formie pisemnej w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem operatora pocztowego o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w placówce pocztowej. Nie podlegają rozpatrzeniu oferty składane drogą elektroniczną, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
  Do przeprowadzenia naboru przyjęto następujące metody i techniki selekcji: weryfikację formalną ofert pracy, sprawdzian wiedzy merytorycznej i kompetencji oraz rozmowę kwalifikacyjną.
  Oferty niespełniające wymagań formalnych lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie o ich miejscu i terminie. Kandydatki/kandydaci, których oferty będą niekompletne, złożone po terminie lub nie będą spełniały warunków formalnych zostaną poinformowani telefonicznie o niezakwalifikowaniu do dalszego etapu rekrutacji. Wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 2.248,61 zł. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (42) 25-47-334 .