Izba Skarbowa w Łodzi

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw bezpośredniej obsługi podatnika

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Łodzi
  Al. Kościuszki 83
  90-436 Łódź

Miejsce wykonywania pracy:

 • Skierniewice
 • Urząd Skarbowy w Skierniewicach
  ul. Nowobielańska 61b
  96-100 Skierniewice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przyjmowanie i weryfikowanie zeznań i deklaracji. Wprowadzanie zweryfikowanych dokumentów oraz ich zatwierdzanie.
 • Przygotowywanie dla podatników zaświadczeń, niezastrzeżonych do właściwości rzeczowej innych komórek organizacyjnych w celu realizacji złożonych wniosków.
 • Udzielanie pisemnej informacji dotyczącej podatników na żądanie uprawnionych podmiotów w celu przekazania danych niezbędnych do realizacji ich obowiązków. Występowanie do innych organów w celu pozyskania informacji niezbędnych do ustalenia stanu faktycznego w związku z prowadzonymi czynnościami sprawdzającymi.
 • Prowadzenie czynności sprawdzających dotyczących zeznań, deklaracji, informacji i wniosków składanych przez podatników w celu weryfikacji rzetelności i poprawności danych w nich zawartych.
 • Sporządzanie informacji o naruszeniu przepisów podatkowych w celu wdrożenia postępowania zmierzającego do nałożenia kary na podstawie przepisów kodeksu karnego skarbowego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego, związana z bezpośrednią obsługą klientów Urzędu,
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
  – praca przeważnie siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji ciała.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


 • – narzędzia pracy – sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, niszczarka, itp.),
  – stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,
  – stanowisko pracy zlokalizowane w budynku dwukondygnacyjnym,
  – budynek nie jest wyposażony w windę, co uniemożliwia osobom o ograniczonej sprawności ruchowej dostęp do wyższej, niż parterowa kondygnacji budynku,
  – w budynku brak pomieszczeń higienicznosanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustaw podatkowych oraz ustawy Ordynacja podatkowa,
  • komunikatywność, umiejętność przekazywania informacji.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe,
 • obsługa systemu POLTAX i Ewidencje,
 • minimum półroczne doświadczenie zawodowe w pracy w administracji lub pracy biurowej,
 • umiejętność pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe kandydatek/kandydatów.

Termin składania dokumentów:

  23-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa w Łodzi
  Al. Kościuszki 83
  90-436 Łódź
  Kancelaria, pokój nr 1
  z dopiskiem: oferta pracy nr 176284.

Inne informacje:

  Wymagane oświadczenia, cv i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.
  Oferty mogą być składane w formie pisemnej w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu
  o naborze. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem operatora pocztowego o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w placówce pocztowej.
  Nie podlegają rozpatrzeniu oferty składane drogą elektroniczną, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Do przeprowadzenia naboru przyjęto następujące metody
  i techniki selekcji: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy merytorycznej i kompetencji oraz rozmowa kwalifikacyjna.
  Oferty niespełniające wymagań formalnych lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie o ich miejscu i terminie. Kandydatki/kandydaci, których oferty będą niekompletne, złożone po terminie lub nie będą spełniały warunków formalnych zostaną poinformowani telefonicznie o niezakwalifikowaniu do dalszego etapu rekrutacji.
  Wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 2.248,61 zł.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (42) 25-47-118.