Izba Skarbowa w Łodzi

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw wprowadzania danych
 • w Pierwszym Dziale Obsługi Bezpośredniej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Łodzi
  Al. Kościuszki 83
  90-436 Łódź

Miejsce wykonywania pracy:

 • Piotrków Trybunalski
 • Urząd Skarbowy w Piotrkowie Trybunalskim
  ul. Wronia 65
  97-300 Piotrków Trybunalski

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Obsługa aplikacji informatycznych niezbędnych do realizowania zadań komórki, w szczególności: Biblioteka Akt, Poltax, Ewidencje US.
 • Prawidłowe, rzetelne, kompletne i terminowe wprowadzanie danych do systemów komputerowych z deklaracji podatkowych, korekt deklaracji, wyjaśnień oraz danych z wszelkich dokumentów składanych przez podatników w celu bieżącego ich ewidencjonowania.
 • Sporządzanie rejestrów przypisów/odpisów z wprowadzonych danych oraz przekazywanie ich do Działu Rachunkowości Podatkowej w celu zaksięgowania wprowadzonych dokumentów.
 • Obsługa Systemu Przyjmowania Elektronicznych Dokumentów (SPED) w celu prawidłowego i terminowego ewidencjonowania dokumentów wpływających drogą elektroniczną.
 • Prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze złożonymi deklaracjami w celu zapewnienia prawidłowości składanych rozliczeń podatkowych.
 • Wykonywanie czynności kancelaryjno – biurowych w zakresie właściwości komórki w celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów.
 • Archiwizacja wprowadzonych dokumentów.
 • Przygotowywanie, na podstawie posiadanych dokumentów, wniosków o ukaranie za wykroczenie i przestępstwo skarbowe w celu przekazania do komórki spraw karnych skarbowych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – Praca administracyjno – biurowa w siedzibie urzędu.
  – Obsługa klientów zewnętrznych.
  – Wykonywanie zadań pod presją czasu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
  – Stanowisko oświetlone światłem naturalnym i sztucznym.
  – Brak windy, budynek niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (bariery architektoniczne).

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów podatkowych i ordynacji podatkowej,
  • umiejętność biegłej obsługi komputera.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe: ekonomiczne, prawnicze, administracyjne,
 • obsługa programów: POLTAX, Biblioteka Akt, Ewidencje US,
 • doświadczenie w pracy w administracji lub pracy biurowej 0,5 roku – 1 rok,
 • cierpliwość,
 • komunikatywność, umiejętność przekazywania informacji.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe kandydatek/kandydatów.

Termin składania dokumentów:

  28-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Al.Kościuszki 83
  90-436 Łódź
  Kancelaria, pokój nr 1

  z dopiskiem: oferta pracy Piotrków Trybunalski nr 175315

Inne informacje:

  Wymagane oświadczenia, cv i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem. Oferty niespełniające wymagań formalnych lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailowo o ich miejscu i terminie. Kandydatki/kandydaci, których oferty będą niekompletne, złożone po terminie lub nie będą spełniały warunków formalnych zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailowo o niezakwalifikowaniu do dalszego etapu rekrutacji. Wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 2.248,61 zł. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (42) 25-47-320.