Izba Skarbowa w Łodzi

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • w Pierwszym Samodzielnym Referacie Postępowań Podatkowych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Łodzi
  Al. Kościuszki 83
  90-019 Łódź

Miejsce wykonywania pracy:

 • Pabianice
 • Urząd Skarbowy w Pabianicach
  ul. Zamkowa 26
  95-200 Pabianice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowywanie i wydawanie zaświadczeń w zakresie właściwości Referatu.
 • Dokonywanie czynności sprawdzających oraz prowadzenie postępowań w sprawach zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.
 • Prawidłowe, rzetelne, kompletne i terminowe wprowadzanie danych do systemów komputerowych.
 • Tworzenie rejestrów przypisów i odpisów i przekazywanie ich do komórki realizującej zadania w zakresie rachunkowości podatkowej.
 • Rejestrowanie środków odwoławczych i skarg oraz przekazywanie ich do Izby Skarbowej wraz ze stanowiskiem Urzędu.
 • Opracowywanie sprawozdań, analiz oraz informacji z zakresu działania Referatu.
 • Obsługa aplikacji informatycznych niezbędnych do realizowania zadań Referatu, w szczególności: Biblioteka Akt, Poltax, Ewidencje US.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – Praca administracyjno – biurowa w siedzibie urzędu,
  – Obsługa klientów zewnętrznych,
  – Wykonywanie zadań pod presją czasu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
  – Stanowisko oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,
  – Brak windy, budynek niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (bariery architektoniczne).

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Podstawowa znajomość prawa podatkowego,
  • komunikatywność,
  • zdolność analitycznego myślenia,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • praca pod presją czasu,
  • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych,
  • otwarty stosunek do klienta zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego,
  • wysoka kultura osobista.

wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie wyższe: prawnicze, administracyjne, ekonomiczne;
 • Obsługa programów: POLTAX, Biblioteka Akt, Ewidencje US;
 • Doświadczenie w pracy w administracji podatkowej 1 rok.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe kandydatek/kandydatów.

Termin składania dokumentów:

  06-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Al.Kościuszki 83
  90-436 Łódź
  Kancelaria, pokój nr 1
  z dopiskiem: Pabianice PP 1, Nr: 173725

Inne informacje:

  Wymagane oświadczenia, cv i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem. Oferty niespełniające wymagań formalnych lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie o ich miejscu i terminie. Kandydatki/kandydaci, których oferty będą niekompletne, złożone po terminie lub nie będą spełniały warunków formalnych zostaną poinformowani telefonicznie o niezakwalifikowaniu do dalszego etapu rekrutacji. Wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 2.248,61 zł. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (42) 25-47-320 lub (42) 27 04 185.