Izba Skarbowa w Lublinie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw wydawania zaświadczeń
 • w Drugim Dziale Obsługi Bezpośredniej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Lublinie
  ul. T. Szeligowskiego 24
  20-883 Lublin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Lublin
 • Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie
  ul. Sądowa 5
  20-027 Lublin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa podatników w zakresie składanych wniosków o wydanie zaświadczenia, dokonanie kontroli formalnej wniosku oraz rejestracja wniosku,
 • wydawanie zaświadczeń na wnioski podatników w celu przedłożenia ich odpowiednim instytucjom,
 • współpraca z innymi urzędami skarbowymi w celu uzyskania informacji, jak również udzielenia odpowiedzi na kierowane zapytania niezbędne do wydania zaświadczenia,
 • przygotowywanie projektów zaświadczeń, certyfikatów, postanowień o odmowie wydania zaświadczenia w celu przedłożenia do akceptacji przez przełożonego,
 • prowadzenie bieżącej korespondencji z podatnikami, organami podatkowymi oraz instytucjami zewnętrznymi,
 • komputerowa rejestracja dokumentów oraz obsługa dokumentów składanych elektronicznie.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa. Stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych. Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej. Kontakt z klientem zewnętrznym.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.
  Siedziba Pierwszego Urzędu Skarbowego znajduje się przy ul. Sądowej 5 w Lublinie i jest budynkiem wielokondygnacyjnym. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak podjazdu przy wejściu do budynku, budynek nie jest wyposażony w windy i toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy Ordynacja podatkowa, Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe z dnia 29 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2355),
  • komunikatywność
  • umiejętność pracy w zespole
  • dokładność, samodzielność i terminowość w wykonywaniu zadań,
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • umiejętność obsługi komputera.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe prawnicze, ekonomiczne, administracyjne.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  05-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa w Lublinie
  T. Szeligowskiego 24
  20-883 Lublin

Inne informacje:


  Oferty należy składać w Biurze Podawczym na parterze budynku lub za pośrednictwem poczty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, będą o tym poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru po analizie ofert będą o tym poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Oświadczenia złożone przez kandydata muszą być opatrzone datą i podpisem. W przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o innej treści niż wskazana w ogłoszeniu, oferta zostanie uznana jako niespełniająca wymogów formalnych – wzór oświadczenia znajduje się na stronie internetowej Izby Skarbowej bezpośrednio pod niniejszym ogłoszeniem.
  Wysokość wynagrodzenia zasadniczego brutto ok. 2000 zł.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (81) 452-23-23.