Izba Skarbowa w Lublinie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy
 • w Samodzielnym Wieloosobowym Stanowisku Pracy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Lublinie
  ul. T. Szeligowskiego 24
  20-883 Lublin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Lublin
 • Izba Skarbowa w Lublinie
  ul. T. Szeligowskiego 24
  20-883 Lublin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów BHP,
 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP dla pracowników, stażystów, praktykantów,
 • uczestniczenie w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
 • udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • współdziałanie w organizowaniu okresowych badan lekarskich pracowników;

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Praca pod presją czasu, praca w terenie, wysiłek fizyczny. Kierowanie samochodem (prawo jazdy kat. B) w ramach obowiązków służbowych. Czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Siedziba Izby Skarbowej w Lublinie znajduje się przy ul. Szeligowskiego 24 w Lublinie i jest budynkiem wielokondygnacyjnym, wyposażonym w windy. Wejście główne przystosowane jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Windy wyposażone są w przyciski sterujące windą umożliwiające odczyt w piśmie Braille’a lub urządzenia informujące o pozycji windy, sygnalizację dźwiękową. W budynku funkcjonują toalety (jedna na każde piętro) przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu znajdują się odpowiednio oznakowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie techniczne w zakresie BHP
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • wiedza z zakresu prawa pracy, BHP i przepisów ppoż,
  • komunikatywność, umiejętność współpracy z ludźmi, dokładność, odpowiedzialność,
  • umiejętność biegłej obsługi komputera i urządzeń biurowych,
  • prawo jazdy kat. B;

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • przeszkolenie okresowe dla służb BHP,
 • odbyte szkolenie dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej,
 • kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • doświadczenie w pracy na stanowisku w administracji publicznej;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia prawa jazdy kat. B

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  05-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa w Lublinie
  ul. T. Szeligowskiego 24
  20-883 Lublin

Inne informacje:

  Oferty opatrzone numerem ogłoszenia, którego dotyczą należy składać w Biurze Podawczym na parterze budynku lub za pośrednictwem poczty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, będą o tym poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru po analizie ofert będą o tym poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Oświadczenia złożone przez kandydata muszą być opatrzone datą i podpisem. W przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o innej treści niż wskazana w ogłoszeniu, oferta zostanie uznana jako niespełniająca wymogów formalnych – wzór oświadczenia znajduje się na stronie internetowej Izby Skarbowej.
  Wysokość wynagrodzenia zasadniczego brutto ok. 2000 zł.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (81) 452-23-23 (sprawy organizacyjne) lub (81) 452-25-85 (sprawy merytoryczne).