Izba Skarbowa w Lublinie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • w Pierwszym Dziale Obsługi Bezpośredniej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Lublinie
  ul. T. Szeligowskiego 24
  20-883 Lublin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Zamość
 • Urząd Skarbowy w Zamościu
  ul. Kilińskiego 82
  22-400 Zamość

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wprowadzanie danych z zeznań, deklaracji i informacji podatkowych oraz dokumentów rejestracyjnych do systemu informatycznego,
 • przeprowadzanie kontroli formalnej i wstępnej dokumentów, sprawdzanie poprawności wprowadzonych dokumentów oraz zatwierdzanie poprawnych dokumentów,
 • przetwarzanie danych przesłanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
 • przesyłanie dokumentów płatników do innych urzędów według właściwości miejscowej,
 • weryfikacja utworzonych raportów z danymi zawartymi w dokumentach.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno – biurowa. Stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych na parterze budynku. Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.
  Siedziba Urzędu Skarbowego w Zamościu znajduje się przy ul. Kilińskiego 82 w Zamościu. Budynek jest wielokondygnacyjny i nie posiada windy. Budynek posiada podjazd na salę obsługi oraz toaletę przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość podstawowych przepisów prawa podatkowego,
  • umiejętność biegłej obsługi komputera,
  • umiejętność dobrej organizacji pracy,
  • obowiązkowość, samodzielność, wysoka kultura osobista,
  • umiejętność pracy w zespole oraz odporność na stres,
  • asertywność, komunikatywność;

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne lub prawnicze,
 • znajomość obsługi systemów informatycznych wykorzystywanych w Urzędzie.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  26-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  T. Szeligowskiego 24
  20-883 Lublin

Inne informacje:

  Oferty opatrzone numerem ogłoszenia, którego dotyczą należy składać w Biurze Podawczym na parterze budynku lub za pośrednictwem poczty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, będą o tym poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru po analizie ofert będą o tym poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Oświadczenia złożone przez kandydata muszą być opatrzone datą i podpisem. W przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o innej treści niż wskazana w ogłoszeniu, oferta zostanie uznana jako niespełniająca wymogów formalnych – wzór oświadczenia znajduje się na stronie internetowej Izby Skarbowej.
  Wysokość wynagrodzenia zasadniczego brutto ok. 2000 zł.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (81) 452-24-78 (sprawy organizacyjne) lub (84) 677-63-16 (sprawy merytoryczne).