Izba Skarbowa w Olsztynie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw obsługi bezpośredniej
 • w Pierwszym Dziale Obsługi Bezpośredniej w Urzędzie Skarbowym w Olsztynie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Olsztynie
  Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 59A
  10-950 Olsztyn

Miejsce wykonywania pracy:

 • Olsztyn
 • Urząd Skarbowy w Olsztynie
  Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 59
  10-950 Olsztyn

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie zeznań, deklaracji podatkowych, wniosków, informacji i innych dokumentów i ich weryfikacja pod względem formalnym,
 • obsługa składanych przez podatników zeznań, deklaracji podatkowych, wniosków, oświadczeń, zawiadomień pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym,
 • udzielanie wyjaśnień i informacji klientom Urzędu w zakresie prawidłowości stosowania przepisów prawa podatkowego,
 • przygotowywanie projektów pism dotyczących przekazania danych innym organom podatkowym i instytucjom zewnętrznym (ZUS, prokuratura, komornicy, sądy i inne) lub dotyczących zapytań w sprawie podatników oraz przekazywanie do akceptacji i podpisu kierownikowi,
 • monitorowanie stanu przetwarzania obsługiwanych dokumentów,
 • zbieranie i przygotowywanie danych do sprawozdań z zakresu działania działu, a także wniosków w sprawie popełnienia wykroczenia skarbowego

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa
  – permanentna obsługa interesantów

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – narzędzia i materiały pracy – komputer, urządzenia biurowe,
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
  – bariery architektoniczne: możliwość poruszania się po budynku, zainstalowana winda, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów podatkowych, Ordynacja podatkowa
  • komunikatywność
  • wnikliwość i rzetelność

wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie obsługi specjalistycznych programów komputerowych: POLTAX

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie w zakresie obsługi specjalistycznych programów komputerowych: POLTAX

Termin składania dokumentów:

  29-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Oferty pracy należy przesyłać na adres:
  Izba Skarbowa
  Al. Marsz. J. Piłsudskiego 59 A
  10-950 Olsztyn
  lub składać do kancelarii Izby Skarbowej w Olsztynie – z dopiskiem „Oferta pracy US Olsztyn OB-1”

Inne informacje:

  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego lub data wynikająca z datownika Izby).
  Kandydaci, których oferty spełniają wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie, miejscu oraz metodach i technikach postępowania selekcyjnego.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

  Życiorys, list motywacyjny powinny zawierać oryginalny podpis kandydata. Wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać oryginalny podpis kandydata.
  Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Skarbowej, które są dostępne na stronie BIP pod adresem:
  http://www.olsztyn.apodatkowa.gov.pl/pl/izba-skarbowa-w-olsztynie/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 89 5254236