Izba Skarbowa w Olsztynie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw udostępniania danych uprawnionym organom
 • w Trzecim Dziale Obsługi Bezpośredniej w Urzędzie Skarbowym w Olsztynie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Olsztynie
  Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 59A
  10-950 Olsztyn

Miejsce wykonywania pracy:

 • Olsztyn
 • Urząd Skarbowy w Olsztynie
  Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 59
  10-950 Olsztyn

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kompletowanie danych, zbieranie informacji z innych komórek organizacyjnych urzędu,
 • przygotowywanie projektów pism (odpowiedzi) kierowanych do uprawnionych podmiotów: komorników sądowych, sądów, prokuratury, organów skarbowych, jednostek organizacyjnych ZUS, ośrodków pomocy społecznej i innych instytucji,
 • przygotowywanie wezwań do komornika sądowego do uiszczenia opłaty za udostępnione informacje,
 • rejestrowanie pism wychodzących i kończenie spraw w aplikacji Biblioteka Akt,
 • wprowadzanie do systemu Poltax danych z deklaracji podatkowych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w siedzibie Urzędu
  – praca biurowa

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – narzędzia i materiały pracy – komputer, urządzenia biurowe,
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
  – bariery architektoniczne: możliwość poruszania się po budynku, zainstalowana winda, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość Ordynacji podatkowej, przepisów podatkowych,
  • biegła obsługa komputera

wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie obsługi specjalistycznych programów komputerowych: POLTAX

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie w zakresie obsługi specjalistycznych programów komputerowych: POLTAX,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe w administracji

Termin składania dokumentów:

  29-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Oferty pracy należy przesyłać na adres:
  Izba Skarbowa w Olsztynie
  Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 59A
  10-950 Olsztyn
  lub składać do kancelarii Izby Skarbowej w Olsztynie – z dopiskiem „Oferta pracy US Olsztyn OB-3”

Inne informacje:

  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego lub data wynikająca z datownika Izby).
  Kandydaci, których oferty spełniają wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie, miejscu oraz metodach i technikach postępowania selekcyjnego.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

  Życiorys, list motywacyjny powinny zawierać oryginalny podpis kandydata. Wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać oryginalny podpis kandydata.
  Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Skarbowej, które są dostępne na stronie BIP pod adresem:
  http://www.olsztyn.apodatkowa.gov.pl/pl/izba-skarbowa-w-olsztynie/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 89 5254236