Izba Skarbowa w Olsztynie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw wierzycielskich i postępowań podatkowych
 • w Samodzielnym Referacie Postępowań Podatkowych, Analiz i Planowania, Spraw Wierzycielskich w Urzędzie Skarbowym w Nidzicy

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Olsztynie
  Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 59A
  10-950 Olsztyn

Miejsce wykonywania pracy:

 • Nidzica
 • Urząd Skarbowy w Nidzicy
  ul. Żeromskiego 11
  13-100 Nidzica

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań podatkowych oraz przygotowanie projektów decyzji w zakresie podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych;
 • prowadzenie postępowań oraz przygotowanie projektów decyzji w zakresie udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych;
 • wykonywanie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania egzekucyjnego, w tym podejmowanie działań informacyjnych i dyscyplinujących, wystawianie i doręczanie upomnień, a także wystawianie i przekazywanie do organów egzekucyjnych tytułów wykonawczych i wniosków egzekucyjnych oraz zarządzeń zabezpieczenia.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w siedzibie Urzędu,
  – praca biurowa,
  – praca wymagająca kontaktu z klientem zewnętrznym,
  – praca wymagająca współpracy w zespole, komunikowania się z pracownikami Urzędu
  i jednostkami zewnętrznymi, wymaga szybkości i dokładności w wykonywaniu zadań.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – narzędzia i materiały pracy – komputer, urządzenia biurowe,
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
  – bariery architektoniczne: możliwość poruszania się po budynku, zainstalowana winda, brak wysokich krawężników i schodów, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • ogólna znajomość przepisów prawa podatkowego, ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  • komunikatywność,
  • umiejętność współpracy z klientem.

wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie obsługi specjalistycznych programów komputerowych: POLTAX, CZM, Biblioteka Akt, POLTAX 2B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie w zakresie obsługi specjalistycznych programów komputerowych: POLTAX, CZM, Biblioteka Akt, POLTAX 2B.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  16-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Oferty pracy należy przesyłać na adres:
  Izba Skarbowa w Olsztynie
  Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 59A
  10-950 Olsztyn
  lub składać do kancelarii Izby Skarbowej w Olsztynie – z dopiskiem „Oferta pracy US Nidzica PPAPSW”

Inne informacje:

  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego lub data wynikająca z datownika Izby).
  Kandydaci, których oferty spełniają wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie, miejscu oraz metodach i technikach postępowania selekcyjnego.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 89 5254119

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.