Izba Skarbowa w Olsztynie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw analiz i planowania, spraw wierzycielskich
 • w Samodzielnym Referacie Postępowań Podatkowych, Analiz i Planowania, Spraw Wierzycielskich w Urzędzie Skarbowym w Nidzicy

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Olsztynie
  Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 59A
  10-950 Olsztyn

Miejsce wykonywania pracy:

 • Nidzica
 • Urząd Skarbowy w Nidzicy
  ul. Żeromskiego 11
  13-100 Nidzica

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sporządzanie sprawozdań oraz koordynowanie sporządzania sprawozdań, informacji i analiz z zakresu zadań realizowanych przez różne komórki organizacyjne Urzędu w celu dostarczenia rzetelnej informacji;
 • pozyskiwanie, gromadzenie i analizowanie informacji wewnętrznych i zewnętrznych mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego, ustalenie zobowiązania podatkowego, w tym także z tytułu nieujawnionych źródeł dochodu, analiza informacji o wydatkach i wartości zgromadzonego mienia przez podatników w celu ustalenia podmiotów, w stosunku do których istnieje podejrzenie naruszenia obow
 • analizowanie oświadczeń majątkowych w celu weryfikacji prawidłowości danych zawartych w złożonych oświadczeniach majątkowych;
 • typowanie podmiotów do kontroli, czynności sprawdzających i postępowania podatkowego w celu weryfikacji prawidłowości realizowania obowiązków podatkowych ciążących na podatnikach i płatnikach;
 • monitorowanie zaległości zagrożonych przedawnieniem i współpracowanie z innymi komórkami w celu zapobiegania przedawnieniu lub przeciwdziałania przedawnieniu i skutecznego wyegzekwowania zobowiązań podatkowych;
 • analizowanie realizacji zadań w podstawowych obszarach działalności urzędu, w tym analizowanie ryzyka zewnętrznego i wewnętrznego w celu prawidłowego wykonywania zadań nałożonych na organ;
 • prowadzenie spraw w zakresie przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa oraz poszukiwanie majątku zobowiązanego w celu skutecznego wyegzekwowania zobowiązań.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa,
  – praca wykonywana w siedzibie Urzędu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – narzędzia i materiały pracy – komputer, urządzenia biurowe,
  – bariery architektoniczne: praca w budynku 4 kondygnacyjnym wyposażonym w windę, toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych, brak wysokich krawężników, drzwi odpowiedniej szerokości, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • ogólna znajomość proceduralnego prawa podatkowego i materialnego prawa podatkowego;
  • ogólna znajomość prawa cywilnego i gospodarczego;
  • komunikatywność.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne lub prawnicze lub administracyjne lub inne uzupełnione studiami kierunkowymi podyplomowymi;
 • przeszkolenie ze specjalistycznego programu komputerowego POLTAX.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • potwierdzających przeszkolenie w zakresie obsługi programu komputerowego POLTAX.

Termin składania dokumentów:

  11-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Oferty pracy należy przesyłać na adres:
  Izba Skarbowa w Olsztynie
  Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 59A
  10-950 Olsztyn
  lub składać do kancelarii Izby Skarbowej w Olsztynie – z dopiskiem „Oferta pracy PPAPSW – US Nidzica”

Inne informacje:

  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego lub data wynikająca z datownika Izby).
  Kandydaci, których oferty spełniają wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie, miejscu oraz metodach i technikach postępowania selekcyjnego.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

  Życiorys, list motywacyjny powinny zawierać oryginalny podpis kandydata. Wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać oryginalny podpis kandydata.
  Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Skarbowej, które są dostępne na stronie BIP pod adresem:
  http://www.olsztyn.apodatkowa.gov.pl/pl/izba-skarbowa-w-olsztynie/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 89 525 42 37.