Izba Skarbowa w Opolu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • w Samodzielnym Referacie Postępowań Podatkowych w Urzędzie Skarbowym w Głubczycach

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Opolu
  ul. Ozimska 19
  45-057 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

 • Głubczyce
 • Urząd Skarbowy w Głubczycach
  ul. Fabryczna 2
  48-100 Głubczyce

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • • Prowadzanie czynności pomocniczych w postępowaniach podatkowych np. przygotowywanie pism, wezwań, zapytań w sprawach podatkowych, nie wymagających rozpatrzenia skomplikowanego stanu faktycznego. Prowadzenie prostego postępowania dowodowego, dokumentowanie czynności dokonywanych w trakcie postępowania , w tym protokołowanie przesłuchania świadków, oględzin itp. celem zebrania materiału
 • • Prowadzenie czynności sprawdzających celem realizacji pozostałych zadań należących do właściwości komórki organizacyjnej.
 • • Bieżące prowadzenie wymaganych ewidencji/rejestrów w celu zapewnienia kompletności danych w nich zgromadzonych oraz rzetelności sporządzanych na ich podstawie sprawozdań.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • • praca o charakterze biurowym, wykonywana pod nadzorem przełożonego,
  • ciągła obsługa klientów zewnętrznych,
  • zagrożenie korupcją,
  • praca pod presją czasu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
  • stanowisko wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe
  • oświetlenie sztuczne i naturalne,
  • brak szkodliwych, niebezpiecznych warunków pracy,
  • budynek dwukondygnacyjny nie wyposażony w windę
  • stanowisko pracy usytuowane na piętrze,
  • toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze,
  • przed budynkiem podjazd dla wózków inwalidzkich,
  • brak oznaczeń dla niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i głuchoniemym.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • podstawowa znajomość przepisów podatkowych, szczególnie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług,
  • podstawowa znajomość Ordynacji podatkowej, szczególnie w zakresie ogólnym,
  • grzeczność i uprzejmość,
  • umiejętność obsługi komputera.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie średnie ekonomiczne lub administracyjne
 • umiejetność obsługi aplikacji specjalistycznych POLTAX

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  19-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Ozimska 19
  45-057 Opole

Inne informacje:

  • Wynagrodzenie zasadnicze wynikające z wartościowania stanowiska pracy w przedziale: od 2 248,61 zł. do 2 267,35 zł.
  • W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu;
  • Oferty składane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w placówce pocztowej operatora publicznego lub data złożenia w kancelarii Izby Skarbowej w Opolu);
  • Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i zakwalifikowanych do II etapu postępowania selekcyjnego kandydatów będzie zamieszczona na tablicy ogłoszeń na V piętrze w Izbie Skarbowej w Opolu oraz na stronie Izby Skarbowej w Opolu www.opole.apodatkowa.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia” → Nabór → Wyniki naborów;
  • W przypadku przysłania ofert przez Internet, należy opatrzeć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub przesłać za pomocą platformy ePUAP;
  • Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu;
  • Nabór odbywa się zgodnie z Instrukcją naboru kandydatów do pracy w służbie cywilnej wprowadzonej zarządzeniem nr 103/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 29 września 2015 r., dostępnej na stronie Izby Skarbowej w Opolu www.opole.apodatkowa.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia” → Nabór → Wewnętrzne procedury naboru;
  • W ciągu 30 dni od dnia publikacji wyniku naboru w Biuletynie można odebrać złożone dokumenty. Po tym terminie oferty zostaną zniszczone.
  • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 774853052 (sprawy dotyczące zadań na stanowisku pracy), 77 4540067 wew. 227 (sprawy organizacyjne i formalne) lub adres e-mail: is@op.mofnet.gov.pl