Izba Skarbowa w Opolu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • w Samodzielnym Wieloosobowym Stanowisku Spraw Wierzycielskich w Urzędzie Skarbowym w Prudniku

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Opolu
  ul. Ozimska 19
  45-057 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

 • Prudnik
 • Urząd Skarbowy w Prudniku
  ul. Kopernika 1A
  48-200 Prudnik

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania egzekucyjnego, w tym podejmowanie działań informacyjnych i dyscyplinujących, wystawianie i doręczanie upomnień, w celu dobrowolnego wykonania przez podatników, płatników i inkasentów zobowiązań podatkowych;
 • Wykonywanie zadań wierzyciela w ramach postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego, w tym w egzekucji sądowej po zbiegu egzekucji w celu skutecznego odzyskania zaległości podatkowych;
 • Prowadzenie spraw w zakresie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych oraz innych ulg przewidzianych przepisami prawa, odraczania terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego, orzekania o zabezpieczeniu wykonania zobowiązań podatkowych, przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa skutkującego wygaśnięciem zobowiązań podatkowych, nadawania decyzjom
 • Inicjowanie i udział w postępowaniach wieczysto-księgowych, upadłościowych i naprawczych, dotyczących orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, o uznanie za bezskuteczną czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli w celu dochodzenia roszczeń należnych Skarbowi Państwa;
 • Dokonywanie wpisów i wykreśleń z rejestru zastawów skarbowych, prowadzenie rejestru zastawów skarbowych w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych;
 • Poszukiwanie majątku zobowiązanych w celu prowadzenia skutecznej egzekucji;
 • Prowadzenie czynności związanych z wygaśnięciem zobowiązań z powodu przedawnienia celem bieżącego aktualizowania stanu zaległości podatkowych;
 • Prowadzenie ewidencji i wprowadzanie danych z dokumentów do obowiązujących w urzędzie systemów informatycznych, tworzenie rejestrów i przekazywanie do komórki rachunkowości w celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów w Urzędzie.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • • praca administracyjno-biurowa związana z obsługą klientów w siedzibie Urzędu,
  • współpraca z innymi urzędami skarbowymi i urzędami kontroli skarbowej, komornikami sądowymi i sądami,
  • zagrożenie korupcją.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
  • rozwiązania architektoniczne budynku przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazd dla osób niepełnosprawnych, toaleta na parterze budynku dostosowana dla osób niepełnosprawnych );
  • budynek czterokondygnacyjny bez windy;
  • toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze;
  • przed budynkiem podjazd dla osób niepełnosprawnych;
  • stanowisko wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe;
  • oświetlenie sztuczne i naturalne;
  • brak szkodliwych, niebezpiecznych warunków pracy;
  • brak oznaczeń dla niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i głuchoniemym;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów prawa podatkowego procesowego i materialnego, w szczególności Ordynacji podatkowej,
  • umiejętność obsługi programów komputerowych pakietu Microsoft Office lub Open Office.
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • samodzielność w działaniu i kreatywność,
  • umiejętność pracy pod presją czasu ,
  • umiejętność redagowania pism urzędowych,
  • umiejętność pracy w zespole,

wymagania dodatkowe

 • preferowane wykształcenie z zakresu administracji, ekonomii, rachunkowości
 • systematyczność w działaniu,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  08-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Ozimska 19
  45-057 Opole

Inne informacje:

  • Wynagrodzenie zasadnicze wynikające z wartościowania stanowiska pracy: od 2 248,61 zł. do 2 342,30
  • W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu;
  • Oferty składane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w placówce pocztowej operatora publicznego lub data złożenia w kancelarii Izby Skarbowej w Opolu);
  • Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i zakwalifikowanych do II etapu postępowania selekcyjnego kandydatów będzie zamieszczona na tablicy ogłoszeń na V piętrze w Izbie Skarbowej w Opolu oraz na stronie Izby Skarbowej w Opolu www.opole.apodatkowa.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia” – Nabór;
  • W przypadku przysłania ofert przez Internet, należy opatrzeć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub przesłać za pomocą platformy ePUAP;
  • Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu;
  • Nabór odbywa się zgodnie z Instrukcją naboru kandydatów do pracy w służbie cywilnej wprowadzonej zarządzeniem nr 103/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 29 września 2015r., dostępnej na stronie Izby Skarbowej w Opolu www.opole.apodatkowa.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia” – Nabór;
  • W ciągu 30 dni od dnia publikacji wyniku naboru w Biuletynie można odebrać złożone dokumenty. Po tym terminie oferty zostaną zniszczone.;
  • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 77 4369926 (sprawy dotyczące zadań na stanowisku pracy), 77 4540067 wew. 224 (sprawy organizacyjne i formalne) lub adres e-mail: is@op.mofnet.gov.pl;