Izba Skarbowa w Opolu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • w Sekretariacie w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Opolu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Opolu
  ul. Ozimska 19
  45-057 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole
 • Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu
  ul. T. Rejtana 3B
  45-331 Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie sekretariatu Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz jego Zastępcy w celu wsparcia bieżącej pracy Naczelnika oraz Zastępcy Naczelnika Urzędu.
 • Wykonywanie zadań związanych z obiegiem informacji i dokumentacji, zapewniających prawidłową obsługę Naczelnika Urzędu Skarbowego w celu usprawnienia procesów związanych z zarządzaniem.
 • Prowadzenie spraw dotyczących wewnętrznych procedur postępowania i innych dokumentów o charakterze organizacyjnym w celu zapewnienia prawidłowej i terminowej realizacji zadań wynikających z procedur.
 • Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem upoważnień do podejmowania czynności w imieniu Naczelnika Urzędu Skarbowego w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Urzędu.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • • praca biurowa,
  • kontakty z z pracownikami innych jednostek i komórek organizacyjnych oraz innymi instytucjami i podatnikami,
  • zagrożenie korupcją.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
  • stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe,
  • warunki organizacyjno-techniczne stanowiska pracy i pomieszczeń właściwe dla osób niepełnosprawnych: 2 windy, winda dla niepełnosprawnych w budynku przy wejściu głównym, toalety na każdym piętrze,
  • brak oznaczeń dla niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i głuchoniemym,
  • oświetlenie naturalne i sztuczne,
  • brak szkodliwych, niebezpiecznych warunków pracy.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • grzeczność i uprzejmość,
  • umiejętność biegłej obsługi komputera,
  • umiejętność organizacji pracy własnej,
  • komunikatywność

wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi programów specjalistycznych: Biblioteka Akt, Qasystent,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  25-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Ozimska 19
  45-057 Opole

Inne informacje:

  • Wynagrodzenie zasadnicze wynikające z wartościowania stanowiska pracy w przedziale: od 2248,61 zł. do 2267,35 zł.
  • W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu;
  • Oferty składane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w placówce pocztowej operatora publicznego lub data złożenia w kancelarii Izby Skarbowej w Opolu);
  • Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i zakwalifikowanych do II etapu postępowania selekcyjnego kandydatów będzie zamieszczona na tablicy ogłoszeń na V piętrze w Izbie Skarbowej w Opolu oraz na stronie Izby Skarbowej w Opolu www.opole.apodatkowa.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia” → Nabór → Wyniki naborów;
  • W przypadku przysłania ofert przez Internet, należy opatrzeć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub przesłać za pomocą platformy ePUAP;
  • Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu;
  • Nabór odbywa się zgodnie z Instrukcją naboru kandydatów do pracy w służbie cywilnej wprowadzonej zarządzeniem nr 103/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 29 września 2015 r., dostępnej na stronie Izby Skarbowej w Opolu www.opole.apodatkowa.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia” → Nabór → Wewnętrzne procedury naboru;
  • W ciągu 30 dni od dnia publikacji wyniku naboru w Biuletynie można odebrać złożone dokumenty. Po tym terminie oferty zostaną zniszczone.
  • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 77 453 19 35 (sprawy dotyczące zadań na stanowisku pracy), 77 4540067 wew. 224 (sprawy organizacyjne i formalne) lub adres e-mail: is@op.mofnet.gov.pl