Izba Skarbowa w Opolu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw postępowań podatkowych
 • w Samodzielnym Referacie Postępowań Podatkowych w Opolskim Urzędzie Skarbowym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Opolu
  ul. Ozimska 19
  45-057 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole
 • Opolski Urząd Skarbowy w Opolu
  ul. T. Rejtana 3A
  45-331 Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie czynności pomocniczych w postępowaniach podatkowych np. przygotowywanie pism, wezwań, zapytań w sprawach podatkowych, nie wymagających rozpatrzenia skomplikowanego stanu faktycznego. Prowadzenie prostego postępowania dowodowego, dokumentowanie czynności dokonywanych w trakcie postępowania , w tym protokołowanie przesłuchania świadków, oględzin itp. celem zebrania materiału
 • Prowadzenie czynności sprawdzających celem realizacji pozostałych zadań należących do właściwości komórki organizacyjnej.
 • Bieżące prowadzenie wymaganych ewidencji/rejestrów w celu zapewnienia kompletności danych w nich zgromadzonych oraz rzetelności sporządzanych na ich podstawie sprawozdań.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • •współpraca z pracownikami innych komórek organizacyjnych urzędu,
  •stres związany z presją czasu, ilością i różnorodnością prowadzonych spraw,
  •zagrożenie korupcją,

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • •praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
  •stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe,
  •warunki organizacyjno-techniczne stanowiska pracy i pomieszczeń właściwe dla osób niepełnosprawnych: 1 winda, winda dla niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku, toalety na parterze i II piętrze,
  •brak oznaczeń dla niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i głuchoniemym,
  •oświetlenie naturalne i sztuczne,
  •brak szkodliwych, niebezpiecznych warunków pracy.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy, kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe.

Termin składania dokumentów:

  24-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Ozimska 19
  45-057 Opole

Inne informacje:

  •Wynagrodzenie zasadnicze wynikające z wartościowania stanowiska pracy w przedziale: od 2 248,61 zł. do 2 435,99 zł.
  •W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu;
  •Oferty składane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w placówce pocztowej operatora publicznego lub data złożenia w kancelarii Izby Skarbowej w Opolu);
  •Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i zakwalifikowanych do II etapu postępowania selekcyjnego kandydatów będzie zamieszczona na tablicy ogłoszeń na V piętrze w Izbie Skarbowej w Opolu oraz na stronie Izby Skarbowej w Opolu www.opole.apodatkowa.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia” – Nabór;
  •W przypadku przysłania ofert przez Internet, należy opatrzeć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub przesłać za pomocą platformy ePUAP;
  •Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu;
  •Nabór odbywa się zgodnie z Instrukcją naboru kandydatów do pracy w służbie cywilnej wprowadzonej zarządzeniem nr 103/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 29 września 2015 r., dostępnej na stronie Izby Skarbowej w Opolu www.opole.apodatkowa.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia” – Nabór;
  •W ciągu 30 dni od dnia publikacji wyniku naboru w Biuletynie można odebrać złożone dokumenty. Po tym terminie oferty zostaną zniszczone.
  •Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 77 4420653 (sprawy dotyczące zadań na stanowisku pracy), 77 4540067 wew. 224 (sprawy organizacyjne i formalne) lub adres e-mail: is@op.mofnet.gov.pl