Izba Skarbowa w Opolu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • w Samodzielnym Oddziale Obsługi Kadr w Izbie Skarbowej w Opolu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Opolu
  ul. Ozimska 19
  45-057 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole
 • Izba Skarbowa w Opolu
  ul. Ozimska 19
  45-057 Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • • Przygotowywanie dokumentacji związanej z nawiązaniem stosunku pracy, jego trwaniem i rozwiązaniem w korpusie służby cywilnej. Prowadzenie teczek akt osobowych w formie papierowej i elektronicznej w celu przechowywania dokumentacji pracowniczej.
 • • Prowadzenie spraw związanych z naborem i wprowadzaniem do pracy nowo zatrudnionych pracowników oraz prowadzenie nadzoru nad procesem wprowadzania do pracy, szkolenie nowo przyjętych pracowników, praktykantów i stażystów. Przygotowywanie materiałów dotyczących wynagrodzeń, podwyżek płac oraz awansów. Ustalanie uprawnień pracowników do nagród jubileuszowych, dodatków stażowych, dodatków
 • • Prowadzenie spraw związanych ze służbą przygotowawczą, współpraca w sporządzaniu okresowych ocen pracowników oraz przy ustalaniu Indywidualnych Programów Rozwoju Zawodowego pracowników.
 • • Prowadzenie działań w zakresie szkoleń realizowanych na poziomie centralnym, regionalnym oraz z wykorzystaniem metody e-learningu. Przeprowadzanie identyfikacji i analizy potrzeb szkoleniowych pracowników, sporządzanie projektu regionalnego planu szkoleń. Organizowanie, koordynowanie i obsługa pod względem administracyjnym szkoleń dla pracowników.
 • • Prowadzenie spraw w zakresie spraw socjalnych. Przyjmowanie, kompletowanie i rejestracja wniosków oraz dokumentów składanych przez pracowników, niezbędnych do udzielenia świadczeń socjalnych. Opracowywanie zasad działalności socjalnej oraz współpraca z Komisją Socjalną w celu racjonalnego gospodarowania funduszem świadczeń socjalnych.
 • • Nadzór, kontrola i ewidencjonowanie czasu pracy pracowników, kontrola prawidłowości wykorzystania urlopów i zwolnień od pracy w celu przestrzegania dyscypliny pracy i właściwego rozliczania czasu pracy. Przygotowywanie zbiorczych planów wykorzystania przez pracowników urlopów wypoczynkowych na dany rok.
 • • Prowadzenie spraw związanych ze zgłaszaniem, aktualizacją danych oraz wyrejestrowaniem z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń zdrowotnych pracowników oraz członków ich rodzin,
 • • Sporządzanie analiz i sprawozdań w zakresie realizowanych zadań w celu właściwego wykonania obowiązku sprawozdawczego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • • praca umysłowa o charakterze biurowym,
  • współpraca z pracownikami innych komórek organizacyjnych,
  • praca pod presją czasu,
  • zagrożenie korupcją.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • • warunki organizacyjno-techniczne stanowiska pracy i pomieszczeń właściwe dla osób niepełnosprawnych: 2 windy, winda dla niepełnosprawnych w budynku przy wejściu głównym, toalety na każdym piętrze,
  • brak oznaczeń dla niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i głuchoniemym,
  • oświetlenie naturalne i sztuczne,
  • brak szkodliwych, niebezpiecznych warunków pracy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów prawa pracy, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o ochronie danych osobowych.
  • komunikatywność, uprzejmość, łatwość nawiązywania kontaktów.
  • umiejętność analitycznego myślenia
  • umiejętność działania w sytuacjach stresowych.
  • otwarty stosunek do współpracowników i klientów oraz umiejętność precyzyjnego przekazywania informacji.
  • umiejętność pracy w zespole.

wymagania dodatkowe

 • preferowane wykształcenie średnie administracyjne, ekonomiczne lub wyższe,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  19-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Ozimska 19
  45-057 Opole

Inne informacje:

  • Wynagrodzenie zasadnicze wynikające z wartościowania: od 2248,61 zł. do 2267,35 zł.
  • W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu;
  • Oferty składane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w placówce pocztowej operatora publicznego lub data złożenia w kancelarii Izby Skarbowej w Opolu);
  • Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i zakwalifikowanych do II etapu postępowania selekcyjnego kandydatów będzie zamieszczona na tablicy ogłoszeń na V piętrze w Izbie Skarbowej w Opolu oraz na stronie Izby Skarbowej w Opolu www.opole.apodatkowa.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia” → Nabór → Wyniki naborów;
  • W przypadku przysłania ofert przez Internet, należy opatrzeć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub przesłać za pomocą platformy ePUAP;
  • Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu;
  • Nabór odbywa się zgodnie z Instrukcją naboru kandydatów do pracy w służbie cywilnej wprowadzonej zarządzeniem nr 103/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 29 września 2015 r., dostępnej na stronie Izby Skarbowej w Opolu www.opole.apodatkowa.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia” → Nabór → Wewnętrzne procedury naboru;
  • W ciągu 30 dni od dnia publikacji wyniku naboru w Biuletynie można odebrać złożone dokumenty. Po tym terminie oferty zostaną zniszczone.
  • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 77 4540067 wew. 223 (sprawy dotyczące zadań na stanowisku pracy), 77 4540067 wew. 227 (sprawy organizacyjne i formalne).