Izba Skarbowa w Opolu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • w Samodzielnym Referacie Wsparcia Zarządzania oraz Komunikacji w Izbie Skarbowej w Opolu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Opolu
  ul. Ozimska 19
  45-057 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych poprzez koordynowanie nadzorowanie i ocenę prawidłowości danych statystycznych przedkładanych przez urzędy skarbowe oraz w oparciu o dane gromadzone w hurtowni WHTAX i SPR z zakresu rachunkowości podatkowej, egzekucji administracyjnej i kontroli podatkowej;
 • Opracowywanie analiz w zakresie objętym sprawozdawczością statystyczną, w szczególności z zakresu wykonania dochodów budżetowych, rachunkowości podatkowej oraz egzekucji administracyjnej;
 • Monitorowanie obszarów tematycznych hurtowni danych WHTAX i SPR zgodnie z posiadanymi uprawnieniami dostępu celem śledzenia zmian w zakresie dostępnych raportów i bieżącego ich wykorzystania na potrzeby sprawozdawczo-analityczne;
 • Przygotowywanie, zestawianie i opracowywanie danych pozyskanych z urzędów skarbowych oraz danych pochodzących z hurtowni WHTAX, SPR i innych dostępnych źródeł oraz przekazywanie ich osobie uprawnionej do udzielania informacji publicznej;
 • Sporządzanie pism niezbędnych do załatwienia innych niż w/w zadań powierzonych zadań komórce organizacyjnej oraz współdziałanie w realizacji zadań z innymi komórkami organizacyjnymi Izby, urzędami skarbowymi oraz innymi instytucjami.
 • Współpraca z komórkami izby skarbowej w zakresie typowania do kontroli urzędów skarbowych przy wykorzystaniu danych pozyskiwanych z hurtowni WHTAX i SPR oraz na podstawie sporządzonych sprawozdań;
 • Bieżąca rejestracja wszystkich pism wpływających i wychodzących z komórki organizacyjnej, w tym prowadzenie rejestrów objętych systemem RPiS, celem ewidencjonowania korespondencji komórki organizacyjnej;
 • Udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych z zakresu spraw pozostających we właściwości komórki organizacyjnej.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • • praca administracyjno-biurowa,
  • wykonywanie czynności powtarzalnych,
  • praca o charakterze wspierającym,
  • kontakty z urzędami skarbowymi.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • • praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
  • stanowisko wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe,
  • oświetlenie sztuczne i naturalne,
  • możliwość poruszania się po budynku przy pomocy windy,
  • bariery architektoniczne – windy i toalety nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
  • brak oznaczeń dla niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobą niewidomym i głuchoniemym.
  • brak szkodliwych, niebezpiecznych warunków pracy.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • grzeczność i komunikatywność

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie ekonomiczne,
 • obsługa biurowych programów komputerowych oraz aplikacji używanych w resorcie, głównie Hurtownia WHTAX i SPR oraz program OracleDiscoverer Desktop,
 • umiejętność logicznego i analitycznego myślenia,
 • biegła obsługa programu Excel.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  21-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Ozimska 19
  45-057 Opole

Inne informacje:

  • Wynagrodzenie zasadnicze wynikające z wartościowania stanowiska pracy: od 2 248,61 zł. do 2 267,35 zł.
  • W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu;
  • Oferty składane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w placówce pocztowej operatora publicznego lub data złożenia w kancelarii Izby Skarbowej w Opolu);
  • Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i zakwalifikowanych do II etapu postępowania selekcyjnego kandydatów będzie zamieszczona na tablicy ogłoszeń na V piętrze w Izbie Skarbowej w Opolu oraz na stronie Izby Skarbowej w Opolu www.opole.apodatkowa.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia” → Nabór → Wyniki naborów;
  • W przypadku przysłania ofert przez Internet, należy opatrzeć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub przesłać za pomocą platformy ePUAP;
  • Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu;
  • Nabór odbywa się zgodnie z Instrukcją naboru kandydatów do pracy w służbie cywilnej wprowadzonej zarządzeniem nr 103/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 29 września 2015 r., dostępnej na stronie Izby Skarbowej w Opolu www.opole.apodatkowa.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia” → Nabór → Wewnętrzne procedury naboru;
  • W ciągu 30 dni od dnia publikacji wyniku naboru w Biuletynie można odebrać złożone dokumenty. Po tym terminie oferty zostaną zniszczone.
  • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 77 4540067 wew. 271 (sprawy dotyczące zadań na stanowisku pracy), 77 4540067 wew. 227 (sprawy organizacyjne i formalne).