Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • w Samodzielnym Wieloosobowym Stanowisku Pracy Sekretariat

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Poznaniu
  pl. Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Szamotuły
 • Urząd Skarbowy w Szamotułach
  ul. Bolesława Chrobrego 17A
  64-500 Szamotuły

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie sekretariatu Naczelnika Urzędu Skarbowego
 • organizacja obiegu informacji i dokumentacji w zakresie zapewniajacym prawidłową obsługę naczelnika urzędu skarbowego, w szczególności w sprawach : obsługi kadrowej, gospodarowania mieniem, eksploatacyjno zaopatrzeniowych, obronnych, ochrony fizycznej osób, obiektu i mienia, ochrony przeciwpożarowej, archiwizacji spraw prowadzonych przez naczelnika urzędu skarbowego
 • prowadzanie spraw dotyczących wewnętrznych procedur postępowania i innych dokumentów wydawanych przez naczelnika urzędu skarbowego w zakresie realizacji zadań określonych art.5 ust.6 i ust.6a ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach skarbowych oraz w innych przepisach odrębnych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu,
  – praca wykonywana przy monitorze ekranowy powyżej 4 godzin dziennie.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – budynek dwupiętrowy, z podjazdem dla osób niepełnosprawnych,
  – brak wind

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność obsługi aplikacji biurowych
  • bardzo dobra organizacja pracy
  • umiejetność pracy pod presją czasu i odporność na stres
  • dyspozycyjność, obowiązkowość i komunikatywność
  • umiejętność ustalania priorytetów

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie średnie administracyjne lub ekonomiczne
 • przeszkolenie z obsługi programów informatycznych wykorzystywanych w urzędzie

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzajacyhc staż pracy, kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  23-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  pl. Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań
  z dopiskiem „oferta pracy – Szamotuły”

Inne informacje:

  Umowa o pracę w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty odrzucony zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 8455557.