Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw likwidacji zaległości podatkowych i niepodatkowych nalezności budżetowych
 • Drugim Samodzielnym Referacie Spraw Wierzycielskich

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Poznaniu
  Plac Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań
 • Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu
  ul. Sienkiewicza 22
  60-818 Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Systematyczne i terminowe analizowanie kart kontowych pod względem występowania zaległości, w celu podjęcia czynności windykacyjnych: kontakt bezpośredni, upomnienie, tytuł wykonawczy. Analiza stopnia ryzyka braku wykonania obowiązku podatkowego,

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno – biurowa wykonywana w siedzibie urzędu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie,
  – budynek pięciopiętrowy zaopatrzony w 2 windy

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • bardzo dobra znajomość obsługi komputera i innych urządzeń biurowych,

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne lub prawnicze;
 • podstawowa wiedza na temat obowiązujących przepisów prawa podatkowego, w szczególności: -ustawy Ordynacja podatkowa, – ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, – kodeksu karnego skarbowego, – prawa upadłościowego i naprawczego;
 • umiejętność planowania i organizowania pracy na własnym stanowisku, dokładność i systematyczność, umiejętność współdziałania i pracy w grupie.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata.

Termin składania dokumentów:

  18-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa w Poznaniu
  Pl. Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań z dopiskiem „oferta pracy – Referent SW-2 PWUS Poznań”.

Inne informacje: