Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw obsługi bezpośredniej podatnika
 • w Dziale Obsługi Bezpośredniej w Urzędzie Skarbowym w Kępnie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Poznaniu
  61-726 Poznań
  Pl. C. Ratajskiego 5

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kępno
 • Urząd Skarbowy w Kępnie
  63-600 Kępno
  ul. Rynek 4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Udzielanie informacji o sposobie załatwienia spraw w urzędzie oraz wydawanie i przyjmowanie druków formularzy w celu własciwej i sprawnej obsługi podatnika.
 • Weryfikowanie, analiza i wprowadzanie deklaracji podatkowych oraz innych dokumentów do systemu informatycznego w celu zapewnienia aktualnej bazy Urzędu
 • Tworzenie i przekazywanie zatwierdzonych rejestrów przypisów i odpisów w celu przekazywania danych na odpowiednie stanowisko Samodzielnego Referatu Rachunkowości.
 • Prowadzenie czynnosci sprawdzajacych w celu weryfikacji o poprawnosci składanych dokumentów.
 • Przygotowywanie projektów pism w celu pozyskania informacji lub udzielenia odpowiedzi.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa wykonywana
  w siedzibie urzędu,
  – praca wykonywana przy
  monitorze ekranowym powyżej
  4 godzin dziennie,
  – częste kontakty interpersonalne,


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca wykonywana w budynku
  urzędu,
  – budynek urzędu częściowo
  przystosowany do poruszania się
  osób na wózku inwalidzkim
  ( podjazd do budynku, toaleta
  przystosowana do osób
  niepełnosprawnych, brak windy),
  – brak specjalistycznych urządzeń
  umożliwiających pracę osobom
  niewidomym, niedosłyszącym oraz
  głuchoniemym,
  -narzędzia pracy: komputer,
  drukarka niszczarka ,faks, telefon
  kserokopiarka,

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego praca biurowa
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów przepisów prawa podatkowego i proceduralnego,
  • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
  • komunikatywność,
  • praca w zespole,
  • obsługiwanieprogramów komputerowych,
  • działanie w sytuacjach stresowych,
  • rzetelność, dokładność, odpowiedzialność,

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe, administracyjne, ekonomiczne, prawnicze

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, kwalifikacje, uprawnienia i umiejetności kandydata

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  15-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Plac Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań
  z dopiskiem „oferta pracy – w US Kępno – referent w OB”

Inne informacje:

  Umowa o prace na czas określony. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie postepowania rekrutacyjnego.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 627829337