Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw analiz i planowania
 • w Samodzielnym Referacie Analiz i Planowania

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Poznaniu
  Plac Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań
 • Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu
  ul. Sienkiewicza 22
  60-818 Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • pozyskiwanie, gromadzenie i analiza informacji zebranych z komórek organizacyjnych Urzędu i innych instytucji zewnętrznych oraz dostępnych systemów informatycznych w celu sporządzenia dokładnych i rzetelnych analiz.
 • typowanie jednostek do kontroli na podstawie zebranych informacji i dokonanych analiz,
 • tworzenie projektów planów kontroli oraz analiza ich realizacji, w celu monitorowania trafności typowania podmiotów do kontroli podatkowej i jej efektywności finansowej,
 • weryfikacja i ocena merytoryczna informacji przekazanych przez inne podmioty, dotyczących nieprawidłowości w funkcjonowaniu podatników Urzędu,
 • przygotowywanie i opracowywanie analiz w wybranych obszarach działalności Urzędu, zleconych przez Kierownika jednostki,
 • analiza obszarów ryzyka zewnętrznego w związku z realizacją Strategii zarządzania ryzykiem zewnętrznym,
 • przygotowywanie zapytań i odpowiedzi na zapytania do centralnych i terenowych organów administracji rządowej w celu wymiany informacji o podatkach.
 • przygotowywanie i opracowywanie danych w celu sporządzania wymaganych sprawozdań.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu,
  – praca wykonywanie przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • budynek pięciopiętrowy zaopatrzony w 2 windy,

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność obsługi komputera, w szczególności dobra znajomość arkusza kalkulacyjnego EXCEL,
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • umiejętność logicznego formułowania ocen i wniosków,
  • komunikatywność.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne lub administracyjne
 • umiejętność obsługi programu POLTAX, aplikacji Biblioteka Akt.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  21-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Pl. Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań
  z dopiskiem „oferta pracy – Referent ds. analiz i planowania w PWUS Poznań”.

Inne informacje:

  Umowa na czas określony. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadamiani o terminie postępowania rekrutacyjnego.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 85 86 250.