Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw obsługi bezpośredniej
 • w Referacie Czynności Sprawdzających OB-14 w Pierwszym Dziale Obsługi Bezpośredniej w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Poznaniu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Poznaniu
  Plac Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Swarzędz
 • Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu
  ul. Chłapowskiego 17/18
  60-965 Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie czynności sprawdzających w zakresie wywiązywania się podatników i płatników z obowiązków terminowego składania deklaracji, zeznań i informacji podatkowych, poprawności i rzetelności danych zawartych w deklaracjach i zeznaniach podatkowych, spełnienia warunków do skorzystania z ulg i zwolnień podatkowych,
 • sporządzanie z urzędu korekt deklaracji zawierających błędy rachunkowe, oczywiste omyłki lub wypełnione niezgodnie z ustalonymi wymaganiami,
 • weryfikowanie zasadności składanych korekt deklaracji podatkowych, zasadności wykazywanych nadpłat w składanych zeznaniach, weryfikowanie pod względem formalnym i merytorycznym składanych deklaracji w podatku od czynności cywilnoprawnych oraz analizowanie relacji deklarowanych w nich wartości przedmiotów czynności cywilnoprawnych do ich wartości rynkowych,
 • realizowanie zadań związanych z wymianą informacji międzynarodowej w zakresie podatków bezpośrednich,
 • wprowadzanie i zatwierdzanie dokumentów wewnętrznych i zewnętrznych w systemie POLTAX w celu zapewnienia kompletności danych, ich prawidłowości i aktualizacji oraz zapewnienia właściwej realizacji zadań wykonywanych w innych komórkach organu,
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu oraz organami zewnętrznymi.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu,
  – praca wykonywanie przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – budynek pięciopiętrowy,
  – winda umożliwia wjazd na IV piętro
  – w budynku jedna toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność pracy pod presją czasu, dokładność, systematyczność,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych,
  • umiejętność argumentowania,
  • umiejętność redagowania pism,
  • znajomość przepisów podatkowych.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne lub prawnicze,
 • umiejętność obsługi pakietów biurowych,
 • umiejętność obsługi programu POLTAX i Biblioteki Akt
 • staż pracy w administracji skarbowej 6 m-cy

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata

Termin składania dokumentów:

  18-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  pl. Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań
  z dopiskiem „oferta pracy – PUS Poznań OB-14”

Inne informacje:

  Umowa o pracę na czas określony. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 85 86 260.