Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • Dziale Spraw Wierzycielskich w Urzędzie Skarbowym Poznań – Nowe Miasto

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Poznaniu
  Plac Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań
 • Urząd Skarbowy Poznań-Nowe Miasto
  ul. Warszawska 183/185
  61-055 Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania egzekucyjnego, w tym podejmowanie działań informacyjnych i dyscyplinujących, wystawianie i doręczanie upomnień,
 • wykonywanie zadań wierzyciela w ramach postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego,
 • rozpatrywanie wniosków o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych na majątku dłużnika,
 • prowadzenie postępowań oraz przygotowywanie projektów decyzji i postanowień zgodnie z przepisami ustawy Ordynacji podatkowej, m.in. w zakresie udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe,
 • monitorowanie zaległości podatkowych w celu niedopuszczenia do ich przedawnienia oraz sporządzanie analiz w sprawach przedawnienia zobowiązań podatkowych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu,
  – praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – toalety niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  – ściany budynku zbudowane z płyt sokalitowych zawierających włókna azbestu, w budynku stwierdzono obecność włókien azbestu w stężeniu poniżej NDS.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość systemu prawa, w szczególności prawa podatkowego,
  • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • komunikatywność,
  • umiejętność obsługi komputera,
  • samodzielność.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe o profilu prawniczym, administracyjnym lub ekonomicznym
 • przeszkolenie z zakresu obsługi programów komputerowych Poltax, Poltax2B,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • doświadczenie zawodowe w administracji podatkowej co najmniej 3 miesiące.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata

Termin składania dokumentów:

  21-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Pl. Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań

  z dopiskiem „oferta pracy – Poznań – Nowe Miasto / SW”

Inne informacje:

  Umowa o pracę na czas określony. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 85 86 250.