Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw czynności sprawdzających
 • w Dziale Obsługi Bezpośredniej w Urzędzie Skarbowym Poznań – Nowe Miasto

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Poznaniu
  Plac Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań
 • Urząd Skarbowy
  Poznań – Nowe Miasto
  ul. Warszawska 183/185
  61-055 Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawdzanie terminowości i formalnej poprawności składanych deklaracji podatkowych ( korekt ),
 • sporządzanie korekt deklaracji z urzędu. Wprowadzanie do systemu informatycznego danych szczegółowych z deklaracji ( korekt ) oraz innych dokumentów,
 • prowadzenie czynności sprawdzających w zakresie sprawdzania poprawności i rzetelności danych zawartych w deklaracjach podatkowych oraz spełnienia warunków do skorzystania z ulg i zwolnień podatkowych, wypełniania przez podatników obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, w tym na zlecenie innych organów podatkowych,
 • sporządzanie informacji o naruszeniu przepisów prawa z tytułu nieskładkowych deklaracji podatkowych w ustawowym terminie,
 • przygotowywanie projektów pism w celu udzielenia, odpowiedzi podatnikom, płatnikom i urzędom,
 • udzielanie informacji z zakresu właściwości rzeczowej Urzędu.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu,
  – praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – toalety niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  – ściany budynku zbudowane z płyt sokalitowych zawierających włókna azbestu, w budynku stwierdzono obecność włókien azbestu w stężeniu poniżej NDS

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość systemu prawa, w szczególności prawa podatkowego i administracyjnego
  • komunikatywność, samodzielność
  • umiejętność analitycznego myślenia
  • umiejętność obsługi komputera

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe prawnicze, administracyjne, ekonomiczne,
 • co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego w administracji podatkowej,
 • znajomość programu Poltax

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata

Termin składania dokumentów:

  23-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Pl. Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań

  Z dopiskiem „Oferta pracy – Poznań -Nowe Miasto/OB”

Inne informacje:

  Umowa o pracę na czas określony. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego lub data wynikająca z datownika urzędu.
  Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. List motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis kandydata.
  Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 85 86 260.