Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • w Referacie Przetwarzania Danych oraz Czynności Sprawdzających w Urzędzie Skarbowym w Gnieźnie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Poznaniu
  Pl. Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gniezno
 • Urząd Skarbowy w Gnieźnie
  ul. Spichrzowa 4
  62-200 Gniezno

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udzielanie pisemnych informacji podmiotom uprawnionym w zakresie niezastrzeżonym do właściwości rzeczowej innych komórek organizacyjnych
 • dokonywanie czynności sprawdzających
 • przekazywanie wniosków o dokonanie zwrotu podatku od wartości dodanej do właściwych państw członkowskich
 • weryfikacja zasadności składanych korekt deklaracji podatkowych oraz związanych z nimi wniosków o stwierdzenie nadpłaty
 • sporządzanie autokorekt deklaracji zawierających błędy rachunkowe, oczywiste omyłki lub wypełnionych niezgodnie z ustalonymi wymaganiami
 • weryfikacja zasadności wykazanych nadpłat w składanych zeznaniach w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
 • weryfikacja aktów notarialnych pod względem prawidłowości obliczonego podatku przez notariusza oraz ich bieżące rejestrowanie w systemie informatycznym,
 • weryfikacja informacji związanych z deklarowaniem i wymiarem podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości,

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie w pozycji siedzącej
  – praca pod presją czasu

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – w budynku jest winda
  – odpowiednia szerokość drzwi i ciągów komunikacyjnych, brak progów i różnic w poziomie podłóg wewnątrz budynku

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość regulacji prawnych niezbędnych do wykonywania zadań na danym stanowisku,
  • znajomość przepisów prawa podatkowego (Ordynacja podatkowa, Ustawa VAT, Ustawa o podatkach dochod., ustawa o podatkach majątkowych)
  • umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej,
  • umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły,
  • umiejętność obsługi komputera, faxu, skanera
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność argumentowania

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe, preferowane wyższe prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • zdolność analitycznego myślenia

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata

Termin składania dokumentów:

  21-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Pl. Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań
  z dopiskiem „Nabór US Gniezno Referent OB-34”

Inne informacje:


  Umowa na czas zastępstwa nieobecnego pracownika. Oferty otrzymane po terminie lub nie spełniające wymagań nie będą rozpatrywane. List motywacyjny oraz oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane. Kandydaci spełniający wymagania zostaną poinformowani o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 61 423 7887