Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • w Dziale Egzekucji Administracyjnej w Urzędzie Skarbowym w Gostyniu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Poznaniu
  Plac Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gostyń
 • Urząd Skarbowy w Gostyniu
  ul. Lipowa 2
  63-800 Gostyń

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • stosowanie środków egzekucyjnych i dokonywanie czynności egzekucyjnych przewidzianych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • załatwianie skarg, wniosków i zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym
 • rozliczanie sum depozytowych i pobieranie gotówki,
 • prowadzenie postępowań zabezpieczających
 • udzielanie odpowiedzi na pytania wierzycieli o przebieg postępowania egzekucyjnego,
 • przeprowadzanie analizy tytułów wykonawczych pod kątem przedawnienia zobowiązań podatkowych
 • reprezentowanie urzędu przed sądem w sprawach o wyjawienie majątku

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca wykonywana w siedzibie urzędu oraz w terenie
  – praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – budynek dwupiętrowy bez windy,
  – pomieszczenie higieniczno – sanitarne dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku,
  – oświetlenie naturalne i sztuczne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz kodeksu postępowania administracyjnego
  • komunikatywność
  • umiejętność obsługi komputera,
  • samodzielność

wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kategorii B
 • umiejętność pracy w zespole,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy, kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  21-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Pl. Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań
  z dopiskiem „oferta pracy – Gostyń/ EA”

Inne informacje:


  Umowa o pracę na czas określony. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 85 86 250.