Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • w Dziale Obsługi Bezpośredniej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Poznaniu
  Plac Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kępno
 • Urząd Skarbowy w Kępnie
  ul. Rynek 4
  63-600 Kępno

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie wniosków o wydanie zaświadczenia oraz wydawanie zaświadczeń o dochodach, przychodach, obrotach, okresie prowadzenia działalności i wysokości zaległości,
 • przygotowywanie odpowiedzi na zapytania innych urzędów dotyczących danych zawartych w zaświadczeniach,
 • udzielanie informacji o przepisach prawa podatkowego w szczególności o sposobie ich stosowania przez podatników, udzielanie informacji o sposobie załatwienia sprawy w Urzędzie oraz wydawanie i przyjmowanie druków formularzy w celu właściwej i sprawnej obsługi podatnika,
 • weryfikacja , analiza i wprowadzanie deklaracji podatkowych oraz innych dokumentów do systemu informatycznego w celu zapewnienia aktualnej bazy Urzędu
 • tworzenie i przekazywanie zatwierdzonych rejestrów przypisów i odpisów w celu przekazywania danych na odpowiednie stanowisko samodzielnego referatu Rachunkowości Podatkowej,
 • prowadzenie czynności sprawdzających w celu weryfikacji o poprawności składanych dokumentów,
 • przygotowywanie projektów pism w celu pozyskania informacji lub udzielenia odpowiedzi.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu,
  – praca wykonywanie przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie
  – częste kontakty interpersonalne

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca wykonywana w budynku urzędu
  – budynek urzędu częściowo przystosowany do poruszania się osób na wózku inwalidzkim
  ( podjazd do budynku , toaleta przystosowana do osób niepełnosprawnych, brak windy),
  – brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym
  oraz głuchoniemym,
  – narzędzia pracy: komputer, drukarka, niszczarka, kserokopiarka, faks, telefon.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość obsługi komputera,
  • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
  • analityczne myślenie,
  • komunikatywność,
  • praca w zespole,
  • rozwiązywanie problemów,
  • działanie w sytuacjach nieprzewidywalnych oraz stresowych,
  • rzetelność,
  • odpowiedzialność

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe, administracyjne, ekonomiczne lub prawnicze

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  21-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Pl. Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań
  z dopiskiem „oferta pracy – w US Kępno – referent w OB”.

Inne informacje:

  Umowa o pracę na czas określony . Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 85 86 250.