Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw egzekucji administracyjnej
 • w Dziale Egzekucji Administracyjnej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Poznaniu
  pl. Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Ostrów Wielkopolski
 • Urząd Skarbowy w Ostrowie Wielkopolskim
  ul. Chłapowskiego 45
  63-400 Ostrów Wielkopolski

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • stosowanie środków egzekucyjnych, w tym również czynności egzekucyjnych w terenie,
 • przydział, odbiór oraz rozliczanie służb pod względem merytorycznym oraz rachunkowym,
 • wprowadzanie zdarzeń związanych z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym do systemu Egapoltax,
 • dokonywanie zwózki i sprzedaży ruchomości,
 • terminowe rozliczanie i przekazywanie na rachunek bankowy wierzyciela wyegzekwowanych kwot,
 • dokonywanie zabezpieczeń w postępowaniu zabezpieczającym,
 • zbieranie i analizowanie materiału dowodowego celem umorzenia prowadzonych postępowań egzekucyjnych,
 • wydawanie orzeczeń administracyjnych w trybie i na zasadach określonych ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa,
  – praca w terenie oraz w budynku urzędu,
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
  – stres związany z obsługą klientów zewnętrznych,
  – wysiłek fizyczny,
  – praca samodzielna.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – budynek urzędu jest wyposażony w windę oraz posiada podjazd z tyłu budynku dla osób niepełnosprawnych,
  – stanowisko pracy wyposażone w komputer i monitor ekranowy oraz inne urządzenia biurowe.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • ogólna znajomość przepisów prawa z zakresu postępowania egzekucyjnego oraz procedury administracji,
  • komunikatywność, dokładność, systematyczność, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres,
  • zdolność analitycznego myślenia i argumentowania,
  • umiejętność pracy pod presją czasu.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe prawnicze, ekonomiczne, administracyjne,
 • znajomość podsystemu Egapoltax,
 • prawo jazdy kat.B,
 • doświadczenie zawodowe w administracji skarbowej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  24-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Plac Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań
  z dopiskiem „oferta pracy EA-US Ostrów Wielkopolski”

Inne informacje:


  Umowa o pracę na zastępstwo. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 62 5955102